پنجشنبه 29 شهریور 1397
EN

1) اعتبار سالیانه تحقیقاتی اساتید دانشگاه (طرح استاد)

فرم پیشنهاد مقدماتی طرح استاد دریافت
فرم ارزیابی پیشنهاد مقدماتی طرح استاد دریافت
فرم پیشنهاد تفصیلی طرح استاد دریافت
فرم ارزیابی پیشنهاد تفصیلی طرح استاد دریافت
شيوه‌نامه اجرای طرح استاد دریافت
شيوه‌نامه هزينه‌كرد اعتبار طرح استاد دریافت

2) پژوهشگران پسادکتری (تفاهم‌نامه با بنیاد ملی نخبگان)

پژوهشگاه نیرو در راستای سیاست حمایت از ایده‌های بدیع و نوآورانه و نیز برای تحکیم ارتباط میان دانشگاه و صنعت برق کشور، تلاش خواهد کرد تا با بهره‌گیری از حضور اساتید دارای کرسی استادی و نیز اعضای هیئت علمی وابسته، از تحقیقات پسادکتری، مشروط به آنکه در راستای طرح‌های پژوهشی دارای اولویت پژوهشگاه باشند، حمایت نموده و هم‌چنین برای جلب حمایت سایر نهادهای دخیل در حوزه حمایت از تحقیقات، کوشش نماید.
تفاهم نامه همکاری وزارت نيرو و بنياد ملی نخبگان در خصوص محققان پسادکتری دریافت
شیوه‌نامه بکارگیری محققان پسادکتری دریافت
فرم پیشنهاد مقدماتی طرح حمایت از پژوهشگران پسادکتری دریافت
فرم پیشنهاد تفصیلی طرح حمایت از پژوهشگران پسادکتری دریافت

3) پژوهشگران پسادکتری(با حمایت مالی پژوهشگاه نیرو)

فرم پیشنهاد مقدماتی طرح حمایت از پژوهشگران پسادکتری دریافت
فرم پیشنهاد تفصیلی طرح حمایت از پژوهشگران پسادکتری دریافت
فرم تعهد محضری طرح حمایت از پژوهشگران پسادکتری دریافت
فرم تمدید طرح حمایت از پژوهشگران پسادکتری دریافت
شیوه نامه حمایت از پژوهشگران پسادکتری دریافت

4) حمایت از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‌ی دکتری

فرم درخواست حمایت از پایان نامه کارشناسی ارشد/ رساله دکتری تخصصی دریافت
فرم درخواست تسهیلات خرید مواد، تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی دریافت
فرم درخواست تسهیلات تشویقی پایان نامه/رساله تحت حمایت دریافت
فرم درخواست صدور مجوز استفاده از امکانات پژوهشگاه دریافت
فرم درخواست صدور مجوز تمدید قرارداد حمایت از پایان نامه کارشناسی ارشد/رساله دکتری دریافت
دستورالعمل اجرایی طرح ((حمایت از پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی)) در پژوهشگاه نیرو دریافت

5) عضو هیات علمی وابسته پژوهشگاه نیرو

پژوهشگاه نیرو به منظور حمایت از توسعه دانش و فناوری در زمینه‌های کلیدی و اولویت‌دار صنعت برق، به‌ویژه در حوزه‌های نوپدید و یا حوزه‌های دارای رشد سریع، فرصت‌های پژوهشی‌ای را تعریف نموده و برای دوره‌های زمانی نوعاً پنج ساله (قابل تمدید برای یک دوره دیگر) به استادان جوان و برجسته دانشگاه اعطاء می‌کند. اين اعضاء با توجه به عناوین فرصت‌های تعیین شده توسط پژوهشگاه و مشروط به ارائه پیشنهاد طرح تحقیقاتی متناسب با عناوین دارای اولویت صنعت برق و پژوهشگاه نیرو، از سوی رئیس دانشگاه معرفی شده و با حكم رئیس پژوهشگاه نیرو همکاری خود را آغاز می‌نمایند.
شیوه نامه انتخاب، پذیرش و همکاری عضو وابسته پژوهشگاه نیرو دریافت

6) اعطای فرصت مطالعاتی به اعضای هیئت علمی پژوهشگاه و دانشگاه و پژوهشگران پژوهشگاه؛

به منظور برقراری ارتباط پیوسته و هدفمند اعضای هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگران صنعت برق و پژوهشگاه، با هدف اعتلای پژوهش در کشور، دانشگاه و پژوهشگاه اقدام به ارائه فرصت مطالعاتی به اعضای هیئت علمی/ پژوهشگران خواهد نمود. فرصت مطالعاتی مأموریتی است که به اعضای هیئت علمی واجد شرایط و منتخب دانشگاه/ پژوهشگران صنعت برق و پژوهشگاه اعطاء می‌شودود تا برای مدتی معین، به منظور انجام مطالعات و تحقیقات واگذار شده به دانشگاه از سوی پژوهشگاه، در پژوهشگاه/ دانشگاه حضور یابند.
7) حمایت از انجمن‌های علمی