شنبه 30 تیر 1403
  • برنامه ریزی، مدیریت و راهبری محور پژوهشی حقوق عمومی
  • برنامه ریزی، مدیریت و راهبری محور پژوهشی حقوق برق و انرژی‌های تجدیدپذیر
  • برنامه ریزی، مدیریت و راهبری محور پژوهشی حقوق قراردادها، تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی
  • برنامه ریزی، مدیریت و راهبری محور پژوهشی حقوق مالکیت فکری
  • برنامه ریزی، مدیریت و راهبری محور پژوهشی حقوق محیط زیست