پنجشنبه 28 تیر 1403

شرح وظایف عمومی

  •   تهيه و تنظيم ليستهای حقوق و مزایا و کسرکسورات قانونی و ارسال به موقع آنها
  •   انجام امور دریافت و پرداخت
  •   بررسي، تمدید و نگهداری ضمانت نامه‌ها
  •   انجام امور حسابداری اموال
  •   رسيدگي و نظارت بر امور مالي، محاسباتي، نگهداری و تنظيم حسابها بر اساس قوانين و مقررات
  •   همکاری با واحدهای مربوطه جهت تامین اعتبار و بودجه واحد
  •   ارائه گزارشات لازم از عملکرد مالي پژوهشکده ها
  •   کنترل و پایش مستمر بر اموال و اعمال تغييرات مربوطه

ردیف نام سند دریافت سند
1 شماره حساب كد اقتصادی كد پستی دریافت
2 كد كارگاهی دریافت
3 گواهي ارزش افزوده 96-95 دریافت
4 گواهی شناسه و كد ملی پژوهشگاه دریافت
5 شیوه‌نامه انجام هزینه و خرید کالاهای غیر سرمایه‌ای از محل تنخواه‌گردان پژوهشگاه نیرو دریافت
6 ایجاد و توسعه ظرفیت کارت اعتباری تأمین مالی تنخواه گردان درپژوهشگاه نیرو دریافت