طراحی سایت
چهارشنبه 07 خرداد 1399
EN


نام و نام خانوادگی عنوان پست/سمت ایمیل
سعیده فضائی فر مدیر امور مالی Sfazaeefar@nri.ac.ir
محمدرضا صحرائی معاون Mrsahraei@nri.ac.ir
فاطمه ادایی خفری مسئول دفتر fadaei@nri.ac.ir
رضا کریمی خواجه غیاثی رئیس اداره رسیدگی و نظارت مالی و تنظیم حسابها و اموال rkarimi@nri.ac.ir
علیرضا کمانی رئیس اداره دریافت و پرداخت akamani@nri.ac.ir
شهرام شیوایی کارشناس sshivaie@nri.ac.ir
زهرا محمدپور نقندر کارشناس zmohammadpoor@nri.ac.ir
فریبا آقابابایی کارشناس fbabaei@nri.ac.ir
امیرحسین جعفری فرد کارشناس ahjafari@nri.ac.ir
آناهیتا مسعودنیا كارشناس amassoudnia@nri.ac.ir
محمد خاکزاد کارشناس mkhakzad@nri.ac.ir
حسین نادری کارشناس hnaderi@nri.ac.ir