چهارشنبه 02 اسفند 1402


نام و نام خانوادگی عنوان پست/سمت ایمیل
مالی و ذیحسابی
رضا شمسی مدیر rshamsi@nri.ac.ir
محمدرضا صحرائی معاون mrsahraei@nri.ac.ir
اداره امور درآمدی و قراردادها
فاطمه ادایی خفری کارشناس اداره fadaei@nri.ac.ir
امیرحسین جعفری فرد کارشناس اداره ahjafari@nri.ac.ir
محمدرضا محبی کارشناس اداره mrmohebi@nri.ac.ir
اداره دریافت و پرداخت
علیرضا کمانی رئیس اداره akamani@nri.ac.ir
آناهیتا مسعودنیا کارشناس اداره amassoudnia@nri.ac.ir
شهرام شیوایی کارشناس اداره sshivaie@nri.ac.ir
فریبا آقابابایی کارشناس اداره fbabaei@nri.ac.ir
لیلا علی میرزا کارشناس اداره lalimirza@nri.ac.ir
اداره رسیدگی
رضا کریمی خواجه غیاثی رئیس اداره rkarimi@nri.ac.ir
زهرا محمدپور نقندر کارشناس اداره zmohammadpoor@nri.ac.ir
حسین نادری کارشناس اداره hnaderi@nri.ac.ir
رییس اداره اموال و دارایی‌های ثابت
محمد خاکزاد کارشناس اداره mkhakzad@nri.ac.ir