یکشنبه 06 اسفند 1402

شرح وظایف

  •   کنترل و رسیدگی به اسناد جهت تطبیق با قوانین و مقررات مالی
  •   مدیریت اجرای وظایف ادارات امور مالی
  •   اعمال نظارت مالی با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و مصوبات هیأت امنا
  •   نگهداری حساب و تنظیم گزارش‌ها و صورت های مالی و نظارت بر حفظ اسناد دفاتر و مدارک مالی
  •   نگهداری حساب و نظارت بر اموال
  •   نظارت و کنترل بر وصول درآمدهای اختصاصی و واریز آنها به خزانه
  •   انجام سایر امور محوله در حیطه وظایف سازمانی از سوی مافوق