شنبه 30 تیر 1403
‌ امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات پژوهشگاه نیرو از نظر ساختار اداری، زير مجموعه دفتر ریاست پژوهشگاه بوده و در حال حاضر؛ از لحاظ تقسیم‌کاری که در این دفتر شده است، این دفتر دارای سه اداره به نام‌‌های اداره مناقصات، مزایده و قراردادها، اداره دعاوی، رسیدگی به شکایات و دبیرخانه هیأت تخلفات اداری و اداره استعلامات، مقررات و تملک اراضی می باشد که مهمترین فعالیت‌های درحال انجام در این دفتر به ترتیب عبارتند از: انجام کلیه خدمات حقوقی و پیگیری دعاوی، ارائه کلیه خدمات مربوط به انعقاد قراردادهای پژوهشگاه، برگزاری مناقصات و مزایده های پژوهشگاه، پاسخگوئی به کلیه شکایات، استعلامات و ارائه گزارش به مبادی قانونی می‌باشد.
‌ از زمان تشکیل پژوهشگاه نیرو باتوجه به وسعت و گستره وظایف سازمانی این موسسه تحقیقاتی و پژوهشی همواره نیاز به رفع مشکلات و مسائل حقوقی و قراردادی این موسسه از طریق به کارگیری مشاوران و صاحب‌نظران حوزه حقوقی و قراردادی، مدنظر مدیران ارشد پژوهشگاه نیرو بوده و رفته رفته باتوجه به توسعه فعالیت‌ها و اهداف پژوهشگاه علاوه‌بر بکارگیری مشاوران حقوقی رفع نیازهای موجود از طریق ارجاع آن به دفاتر اداری، مالی و بازرگانی نیز صورت می پذیرفت که باتوجه به تغییر در مأموریت‌های پژوهشگاه و توسعه سازمانی این موسسه نیاز به یک دفتر تخصصی که پاسخگوی کلیه امور حقوقی، قراردادی و رسیدگی به شکایات پژوهشگاه را به عهده گیرد، دیده شد. لذا؛ باتوجه به اینکه قبل از این بخش عمده ای از این نیازها در دفتر قراردادهای پژوهشگاه رفع می شد با تصویب هیأت امنای پژوهشگاه نیرو در سال 1394 دفتر حقوقی قراردادها و رسیدگی به شکایات پژوهشگاه نیرو تشکیل گردید.
مأموریت، اهداف و وظایف امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات
 • طرح شکایات از طرف پژوهشگاه و دفاع از دعاوی مطروحه عليه پژوهشگاه و حضور در جلسات مربوطه.
 • پاسخگویی به استعلامات مرتبط با دعاوی، شکایات و قراردادها.
 • ارائه مشاوره‌های حقوقی به کليه واحدهای سازمان.
 • جمع آوری و بررسی مستمر قوانين و مقررات، تدوین و به روزرسانی فرآیندهای قانونی موردنياز پژوهشگاه و اصلاح فرایندهای موجود با توجه به قوانين و مقررات.
 • رسيدگی به شکایات و گزارشات واصله از سوی کارکنان، مقامات، مراجع مختلف و اشخاص حقيقی و حقوقی.
 • برنامه ریزی و برگزاری مزایده و مناقصه و اتخاذ تدابير لازم در خصوص اجراي مزایده و مناقصه بر اساس قوانين و مقررات.
 • بررسی، تنظيم و انعقاد قراردادهای پژوهشگاه با اشخاص حقيقی و حقوقی.
 • بررسی و اعلام نظر در مورد پيش‌نویس طرح‌ها، لوایح قانونی، آیين‌نامه‌ها، نظام‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با امور حقوقی و رسيدگي به شکایات؛
 • پاسخگویی به استعلامات حقوقی و قانونی مراجع ذيصلاح.
 • هماهنگی، انجام مذاکرات و معرفی نماینده در جلسات مرتبط با وظایف امور حقوقی و رسيدگی به شکایات.
 • انجام امور لازم، تهیه و تدوین تیپ‌های قرارداد مورد نیاز جهت عقد قراردادهای غير مصوب طبق قوانين و مقررات جاری.
 • انجام امور ثبتي در خصوص اسناد لازم الاجرا و تملک اراضی.
 • انجام امور حقوقی مرتبط با ثبت حقوق مادی و معنوی توليدات علمی پژوهشگاه و حضور در کميسيون و جلسات مربوطه.
 • تهيه، تنظيم و تصویب تيپ‌های قرار دادی مورد نياز و ابلاغ به واحدهای پژوهشگاه.
 • انجام امور مرتبط با حمایت قضائی از کارکنان پژوهشگاه.
 • انجام امور مربوط به صيانت از انضباط اداری پژوهشگاه.
 • بررسی گزارش‌های واصله از مراجع نظارتی و پاسخگویی به آنها.
 • پيگيری اجرای آراء قضائی صادره از مراجع ذيصلاح.
 • بررسی و حصول اطمينان از اجرای قوانين و مقررات در اجرای وظایف محوله به واحدهای پژوهشگاه.
 • تشکیل پرونده و نگهداری کلیه سوابق حقوقی و قراردادی مربوطه.
 • انجام سایر امور و وظایف محوله مرتبط.
 • پاسخگویی به سازمان بازرسی کل کشور.
 • پاسخگویی به دیوان محاسبات.
 • تهیه دستورالعمل خرید از طریق تنخواه گردان.
 • تهیه و تدوین نحوه محاسبه قدرالسهم محققان از مالکیت مادی ایجاد شده از تحقیقات.
 • تهیه و تنظیم دستورالعمل‌های اجرائی رسیدگی به شکایات.
 • تدوین لیست عناوین دوره‌های آموزشی حقوقی برای دفاتر حقوقی صنعت آب و برق کشور.
 • تهیه و تدوین تیپ‌های قراردادهای هزینه‌ای با رویکرد موسسات تحقیقاتی صنعت برق و انرژی.
 • تهیه و تدوین آئین نامه مالکیت فکری پژوهشگاه نیرو.
 • تهیه دستورالعمل در خصوص اجرای تفویض اختیار در موسسات پژوهشی و تحقیقاتی.
 • برگزاری شورای هماهنگی مدیران حقوقی صنعت اب و برق کشور در پژوهشگاه نیرو.
 • طراحی و اجرای جدول آنلاین گردش کار انعقاد قراردادهای هزینه ای .
 • گزارش درخصوص استفاده از ظرفیت‌های ماده یازده لایحه قانونی نحوه تملک اراضی .
 • همکاری در خصوص تهیه آئین نامه اجرایی حریم خطوط آب و فاضلاب.
 • تهیه تیپ های مورد نیاز موسسات علمی و تحقیاتی جهت استفاده از فاینانس.
 • اجرای طرح مطالعه و پیاده سازی نرم افزار حقوقی موردنیاز دفتر.
 • اجرای طرح مطالعه و پیاده سازی نرم افزار قراردادهای پژوهشگاه نیرو.
 • اجرای طرح بررسی و پیاده سازی کدینگ قرارداد های پژوهشگاه نیرو.
 • تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی صیانت از انضباط اداری.
‌ با عنایت به اینکه گروه پژوهشی حقوق پژوهشگاه نیرو می تواند در جهت پاسخگویی و رفع نیازهای حقوقی صنعت برق نقش به سزائی ایفاء نماید و باتوجه به اینکه امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات ارتباط موثری با دفاتر حقوقی صنعت برق دارد، این امور علاوه بر انجام وظایف و فعالیت‌های مشروح از طریق ارتباط با دفاتر حقوقی صنعت برق و گروه پژوهشی حقوق پژوهشگاه، نسبت به رفع مشکلات، ارائه راهکار و ایجاد پل ارتباطی دفاتر حقوقی صنعت با گروه پژوهشی حقوق نیز نقش موثری ایفاء نموده و در پاره‌ای از فعالیت‌های تحقیقاتی گروه پژوهشی حقوق سهیم می‌باشد.