شنبه 30 تیر 1403

ردیف نام سند دریافت سند
1 گواهی ارزش افزوده دریافت
2 شماره حساب درآمدی و اطلاعات تکمیلی پژوهشگاه نیرو دریافت
3 دستورالعمل نحوه تولید شناسه واریز دریافت
4 شناسنامه هویتی پژوهشگاه نیرو دریافت
5 کد کارگاهی پژوهشگاه نیرو و تصاویر مجوز تجمیع در شعبه 25 دریافت
6 مجوز تجمیع شعبه 25 (پیوست اول) دریافت
7 مجوز تجمیع شعبه 25 (پیوست دوم) دریافت
8 شیوه‌نامه انجام هزینه و خرید کالاهای غیر سرمایه‌ای از محل تنخواه‌گردان پژوهشگاه نیرو دریافت
9 ایجاد و توسعه ظرفیت کارت اعتباری تأمین مالی تنخواه گردان درپژوهشگاه نیرو دریافت