طراحی سایت
جمعه 14 بهمن 1401
ردیف نام سند دریافت سند
3 گواهي ارزش افزوده 98 دریافت
1 شماره حساب كد اقتصادی كد پستی دریافت
2 كد كارگاهی دریافت
4 گواهی شناسه و كد ملی پژوهشگاه دریافت
5 شیوه‌نامه انجام هزینه و خرید کالاهای غیر سرمایه‌ای از محل تنخواه‌گردان پژوهشگاه نیرو دریافت
6 ایجاد و توسعه ظرفیت کارت اعتباری تأمین مالی تنخواه گردان درپژوهشگاه نیرو دریافت