طراحی سایت
شنبه 12 آذر 1401


نام و نام خانوادگی عنوان پست/سمت ایمیل
امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات
حسین مهدی زاده کسرینه سرپرست hmahdizadeh@nri.ac.ir
مسعود سلوک معاون msolouk@nri.ac.ir
یلدا راشدی کارشناس yrashedi@nri.ac.ir
مهسا طی کارشناس mahsatey@gmail.com
سها علی اکبری منشی saliakbari@nri.ac.ir
اداره استعلامات، مقررات و تملک اراضی
پویا ظهیرالدینی کارشناس اداره pzahireddini@nri.ac.ir