شنبه 30 تیر 1403

 

 

  نام و نام خانوادگی عنوان پست/سمت ایمیل
امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات
زیور دواشی جمالوئی سرپرست zdavashi@nri.ac.ir
مسعود سلوک معاون msolouk@nri.ac.ir
یلدا راشدی کارشناس yrashedi@nri.ac.ir
  •  
نسرین ترازی کارشناس ntarazi@nri.ac.ir
سها علی اکبری منشی saliakbari@nri.ac.ir
اداره استعلامات، مقررات و تملک اراضی