شنبه 30 تیر 1403

حسین مهدی زاده کسرینه

عضو هیات علمی|مدیر گروه

مشاور رئیس پژوهشگاه در امور حقوقی

زیور دواشی جمالوئی

عضو هیات علمی

سرپرست امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات

سعید قنبری

کارشناس

فرزانه عزيززاده آرائی

کارشناس

رئیس اداره رفاه و سلامت