شنبه 30 تیر 1403
 • برنامه‌ريزی، مديريت و راهبری محور پژوهشی اقتصاد مالی
 • برنامه‌ريزی، مديريت و راهبری محور پژوهشی حسابداری عمومی
 • برنامه‌ريزی، مديريت و راهبري محور پژوهشی حسابداری مديريت و منابع انسانی
 • برنامه‌ريزی، مديريت و راهبری محور پژوهشی حسابرسی كنترل داخلی و قانونی
 • برنامه‌ريزی، مديريت و راهبری محور پژوهشی سرمايه‌گذاری و بازارهای مالی
 • برنامه ریزی و اولویت بندی پروژه های پژوهشی سه ساله گروه حسابداری و علوم مالی
 • بررسی جایگاه نظام حسابداری زیست محیطی در روش یکسان حسابداری نیروگاه‌های حرارتی
 • تدوین سند راهبردی و نقشه راه گروه پژوهشی مدیریت مالی و بورس
 • طراحی و پیاده سازی سیستم هزینه یابی و مدیریت بر مبنای فعالیت زمان گرا
 • مدلی برای حسابداری" مدیریت زیست محیطی" در صنعت تولید برق
 • مکانیسم‌های اجرایی تامین مالی پایدار پژوهش و نوآوری