طراحی سایت
پنجشنبه 19 تیر 1399
EN

با توجه به ماموریت گروه پژوهشی در راستای تقویت و گسترش تحقیقات در حوزه حسابداری و علوم مالی, اولویت‌های پژوهشی این گروه به شرح ذیل می‌باشد:
 • انجام مطالعات پیرامون ابزارها و راه‌کارهای نظارت بر منابع مالی در صنعت برق
 •      - شناسایی و دسته‌بندی ابزارهای نظارت بر منابع مالی در صنعت برق
 •      - مطالعه و ارائه راه‌کارهای تولید ابزارهای کنترل نامحسوس منابع صنعت برق
 •      - شناسایی و جمع‌آوری روش‌های تأمین مالی پروژه‌های برق و انرژی‌
 •      - بررسی راه‌کارهای تأمین مالی از طریق برقراری ارتباط مؤثر با مشترکین برق
 •      - بررسی روش‌های مختلف تأمین مالی در بخش‌های دولتی و غیردولتی صنعت برق و ارائه‌ی مدل‌های مناسب تأمین مالی
 • ‌توسعه دانش حسابداری مدیریت و گزارشگری برای استفاده بهینه ذینفعان
 •      - بررسی امکان تولید ابزارهای سنجش مسئولیت از طریق گزارشگری مالی
 •      - بررسی و شناسایی استانداردهای بین‌المللی حسابداری و گزارشگری مالی
 •      - شناسایی و دسته‌بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌های صنعت برق کشور
 •      - آسیب‌شناسی و ارائه راه‌کارهای بهبود عدم تعادل بین درآمدها و هزینه‌های صنعت برق و انرژی
 •    ‌  - انجام مطالعات تطبیقی داخلی و خارجی با هدف تحلیل علل سودآوری و عدم سودآوری شرکت‌های صنعت برق
 •      ‌- ایجاد داشبوردهای مدیریت مالی صنعت برق کشور و تهیه نرم‌افزار مربوطه
 •      - بررسی و مقایسه تحلیلی عملکرد سه شرکت صنعت برق بر مبنای هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت
 •    ‌  - بررسی تأثیر اطلاعات حاصل از هزینه‌یابی برمبنای فعالیت با افزایش کارایی مدیریت دارایی‌های صنعت برق
 •  توسعه بازارهای انرژی با تأکید بر حمایت از خریداران و فروشندگان انرژی
 •      - شناسایی و تحلیل پتانسیل‌ها و مکانیز‌های گسترش بازار برق و انرژی در کشور
 •    ‌‌  - شناسایی و تحلیل ریسک‌های موجود در بازار برق و انرژی
 •      - بررسی فرصت‌ها و موانع شرکت‌های صنعت برق برای ورود به بازارهای جهانی
 •      - آسیب‌شناسی وضع موجود و ارائه راه‌کارهای سیاستی در جهت توسعه ظرفیت‌های تولیدی صنعت برق
 •      - بررسی فرصت‌ها و موانع بورس انرژی برای ورود به بورس جهانی
 •      - بررسی رابطه بین بازار برق انرژی و رشد اقتصادی کشور
 •      - بررسی امکان استقرار بانک‌های رتبه‌بندی به اعتباری برای شرکت‌ها و مشترکین برق
 •      - بررسی مسئولیت‌پذیری و اقدامات شرکت‌های صنعت برق در قبال مسائل زیست محیطی
 •      - بررسی تاثیر رویدادهای داخلی و خارجی بر بازدهی صنعت برق و انرژی ایران
 • مطالعه و رصد استانداردها و روش‌های قیمت‌گذاری در صنعت برق
 •      - شناسایی و تحلیل استانداردها و روش‌های قیمت‌گذاری برق با ملاحظات ریسک
 •      - شناسایی مدل‌ها و تجربیات بین‌المللی و پیشنهاد مدل جامع قیمت‌گذاری تولید، توزیع و انتقال برق در کشور
 •      - بررسی تطبیقی عوامل مؤثر بر قیمت برق علاوه بر نهاده‌های فیزیکی تولید برق
 •      - بررسی عوامل زیست محیطی تأثیرگذار بر روش‌های قیمت‌گذاری برق
 •      - بررسی روش‌های پوشش ریسک و قیمت‌گذاری در صنعت برق
 •      - بررسی تأثیر الگوهای ساختار سرمایه در بازار بورس بر تأمین منابع مالی و سودآوری صنایع برق
 •  ‌شناسایی تأثیر استانداردها و قوانین بر سودآوری شرکت‌ها
 •      - شناسایی بازارهای معتبر بورس انرژی در جهان‌
 •      - مطالعه مکانیزم‌ها، استانداردها و الزامات بازارهای بورس انرژی شناسایی‌شده‌
 •      - بررسی کیفی مدیریت ریسک در سرمایه‌گذاری در بازارهای بورس و انرژی‌
 •      - بررسی کارایی بازار انرژی و ارائه‌ راه‌کارهایی در جهت افزایش بهره‌وری
 •      - بررسی و پیشنهاد مدل استفاده از بورس انرژی ایران و سایر کشورهای مؤثر در منطقه
 •      - شناسایی و تعیین شاخص‌های پذیرش شرکت‌های صنعت برق در بورس انرژی
 •  ‌گسترش تکنیک‌های استفاده از اطلاعات مالی و حسابداری برق و انرژی
 •  گسترش پژوهش‌های تجربی حسابداری و علوم مالی در صنعت برق و انرژی
 •      - فراهم آوردن امکان انتقال تجربیات همکاران صنعت برق و انرژی برای استفاده گسترده‌تر‌
 •      - بررسی چگونگی امکان تقسیم‌بندی تخصص‌های مختلف مالی در گروه‌های تخصصی‌
 •      - بررسی امکان استفاده از آزمون‌های مختلف تخصصی مالی برای انتخاب مدیران در رده‌های مختلف و ایجاد امکان دریافت گواهی‌نامه تخصصی در طول خدمت کارکنان مالی‌