یکشنبه 06 اسفند 1402
  • مهندس سیدمحسن مرجانمهر – معاون فناوری پژوهشگاه نیرو
  • مهندس مسعود آسایش: رییس مرکز توسعه فناوری توربین‌های گازی
  • دکتر سیدابراهیم موسوی ترشیزی- مدیر دفتر تحقیقات شرکت مادر تخصصی برق حرارتی
  • دکتر نادر منتظرین- مجری طرح توربین گازی با راندمان بالا
  • دکتر محسن بهرامی- عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر
  • دکتر محمد اولیاء- (خبره صنعتی)
  • دکتر عبدلی (خبره صنعتی – برق حرارتی)
  • مهندس علی اکبر ژام: معاون پژوهشکده تولید نیرو