طراحی سایت
پنجشنبه 07 مهر 1401
استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌ها و موسسات داخلی و بین‌المللی با تعامل و همکاری مشترک در ارتباط با صنعت برق هدف اولیه مرکز توربین گاز بشمار می رود.
هماهنگی بخش های خصوصی و دولتی, دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و همچنین شرکت‌های دانش بنیان به منظور دست یابی به فناوری‌های پیشرو در زمینه توربین گاز نیروگاهی از سیاست‌های اصلی در این مرکز می‌باشد.
در راستای دست یابی به اهداف فوق اقدامات زیر انجام گرفته است:
  • استفاده از قابلیت های شرکت توگا (زیر مجموعه شرکت مپنا) برای همکاری در طراحی، تست و توسعه دانش فنی توربین‌های گازی کلاس F
  • استفاده از قابلیت‌های شرکت مهندسی فرآذرآب (دانش بنیان) برای نصب سیستم آب شیرین کن در 3 نیروگاه گازی کوچک
  • امکان سنجی استفاده از ظرفیت‌های توربین‌های گاز ی کوچک در تولید همزمان و انجام مطالعات برای طرح پایلوت در سه نیروگاه گازی کشور برای نصب سیستم آب شیرین کن (تولید همزمان برق و آب)