یکشنبه 06 اسفند 1402
  • ‌ تدوين دستورالعمل‌های بهره برداري و محصولات مرتبط با موتورهای الکتریکی رلوکتانسی و ابررسانا در كاربری‌های گوناگون
  • ‌ تعیین حداقل مشخصات كيفی محصولات براي توليد و يا واردات از كشور
  • ‌ تطبيق استانداردهای بين المللی و تدوين استانداردهای ملی و تدوين روندهای آزمون در زمينه موتورهای الکتریکی رلوکتانسی و ابررسانا
  • ‌ آموزش و فرهنگسازی در زمینه استفاده از موتورهای الکتریکی رلوکتانسی و ابررسانا و نقش آن‌ها در کاهش یا بهینه سازی انرژی
  • ‌ حمايت از طراحی و ساخت الکتروموتورهای رلوکتانسی با آهنرباهای مختلف ارزان قيمت ( و يا داخلی)
  • ‌ حمايت از طراحی و ساخت الکتروموتورهای ابررسانا