چهارشنبه 02 اسفند 1402
سهراب امینی ولاشانی
 •    88079400(داخلی 4321 )
 •   آدرس پست الکترونیکیSamini@nri.dc.ir
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف
سوابق اجرایی:
 • رئیس مرکز توسعه فناوری الکتروموتورهای پیشرفته
علیرضا قائم پناه
 •    داخلی: 4291
 •   آدرس پست الکترونیکی aghaempanah@nri.dc.ir
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سوابق اجرایی:
 • کارشناس گروه ماشین‌های الکتریکی

مهدی علی احمدی
 •    داخلی: 4932
 •   آدرس پست الکترونیکی maliahmadi@nri.dc.ir
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سوابق اجرایی:
 • کارشناس گروه ماشین‌های الکتریکی

فرهاد مهدوی
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه یزد
سوابق اجرایی:
 • کارشناس پاره وقت مرکز توسعه فناوری موتورهای الکتریکی پیشرفته

سید آرمین میرنیک جو
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
سوابق اجرایی:
 • کارشناس پاره وقت مرکز توسعه فناوری موتورهای الکتریکی پیشرفته

مهدی جعفری هرندی
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
سوابق اجرایی:
 • کارشناس پاره وقت مرکز توسعه فناوری موتورهای الکتریکی پیشرفته