جمعه 04 اسفند 1402
  • برونسپاری قرارداد "اکتساب دانش فنی طراحی موتورهای سنکرون رلوکتانسی و ساخت یک نمونه 3 کیلووات" به دانشگاه صنعتی اصفهان
  • برونسپاری قرارداد "استخراج مدل فرکانس بالای موتورهای سنکرون رلوکتانسی" به دانشگاه شهرکرد
  • برونسپاری قرارداد "کسب دانش فنی طراحی موتورهای سنکرون رلوکتانسی با آهنربای کمکی و ساخت یک نمونه 3 کیلو وات" به دانشگاه شهرکرد
  • برونسپاری قرارداد "کسب دانش فنی طراحی موتورهای سنکرون رلوکتانسی خود راه انداز و ساخت یک نمونه 3 کیلو وات" به دانشگاه اصفهان
  • برونسپاری قرارداد "تدوین نقشه راه توسعه ماشین های الکتریکی ابررسانا" به دانشگاه شهید بهشتی