طراحی سایت
پنجشنبه 27 مرداد 1401
  • تدوين استانداردهای ملی در زمينه ساخت و تست الکتروموتورهای آهنربای دائم (PM) و تطبيق آن با استانداردهای بين‌المللی
  • تدوين دستورالعمل‌های طراحی، ساخت، تست و بهره‌برداری الکتروموتورهای آهنربای دائم (PM) و محصولات مرتبط با آنها با کاربردهای مختلف
  • تعيين سياستگذاری در زمينه ضوابط توليد، واردات، فروش و بكارگيری طراحی، ساخت و تست الکتروموتورهای آهنربای دائم (PM) در كشور
  • طراحی، ساخت و توليد انبوه الکتروموتورهای آهنربای دائم (PM) جهت استفاده در تجهیزات پركاربرد انرژی بر با كمك و حمايت شركت‌های توانمند
  • حمايت از طراحی و ساخت الکتروموتورهای آهنربای دائم (PM) با آهنرباهای مختلف ارزان قيمت ( و يا داخلی)
  • حمايت از توليد آهنرباهای مورد نياز الکتروموتورهای آهنربای دائم (PM)
  • حمايت از فعالیت‌های پژوهشی فناورانه در قالب‌های مختلف دانشگاهی مانند پايان نامه و طرح‌های پژوهشی و يا صنعتی ( پروژه‌هايی در راستای بهبود محصولات توليد شده هستند).