طراحی سایت
پنجشنبه 27 مرداد 1401
سهراب امینی ولاشانی
 •    88079400(داخلی 4321)
 •   آدرس پست الکترونیکیSamini@nri.dc.ir
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف
سوابق اجرایی:
 • رئیس مرکز توسعه فناوری الکتروموتورهای پیشرفته
ایمان صادقی
 •    88079400(داخلی 4932 )
 •   آدرس پست الکترونیکی isadeghi@nri.dc.ir
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه علم و صنعت ایران
سوابق اجرایی:
 • کارشناس گروه ماشین‌های الکتریکی
ارسلان حکمتی
 •    88079400(داخلی 4322)
 •   آدرس پست الکترونیکی ahekmati@nri.dc.ir
سوابق تحصیلی:
 • دکتری مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف
سوابق اجرایی:
 • کارشناس گروه ماشین‌های الکتریکی

حسن ابراهیمی راد
 •    88079400(داخلی 4473 )
 •   آدرس پست الکترونیکی hebrahimi@nri.dc.ir
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه تهران
سوابق اجرایی:
 • کارشناس گروه الکترونیک صنعتی

امين بيرامی
 •    88079400(داخلی 4847 )
 •   آدرس پست الکترونیکی Abeirami@nri.dc.ir
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه علم و صنعت ایران
سوابق اجرایی:
 • کارشناس گروه ماشین‌های الکتریکی

حسن فشكی فراهانی
سوابق تحصیلی:
 • دكتری مهندسی برق از دانشگاه علوم تحقيقات
سوابق اجرایی:
 • کارشناس پاره وقت مرکز توسعه فناوری موتورهای الکتریکی پیشرفته

محمدرضا نيكزاد
 •    88079400(داخلی 4487 )
سوابق تحصیلی:
 • دكتری مهندسی برق از دانشگاه تهران
سوابق اجرایی:
 • کارشناس پاره وقت مرکز توسعه فناوری موتورهای الکتریکی پیشرفته

مجيد عزتی مصلح
 •    88079400(داخلی 4487 )
سوابق تحصیلی:
 • دكتری مهندسی برق از دانشگاه سمنان
سوابق اجرایی:
 • کارشناس پاره وقت مرکز توسعه فناوری موتورهای الکتریکی پیشرفته

سيده مهناز ابراهيمی
 •    88079400(داخلی 4847 )
 •   آدرس پست الکترونیکی mebrahimi@nri.dc.ir
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه شهيدبهشتي
سوابق اجرایی:
 • کارشناس پاره وقت مرکز توسعه فناوری موتورهای الکتریکی پیشرفته

مهدی سيدموسوی
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه علم و صنعت ایران
سوابق اجرایی:
 • کارشناس پاره وقت مرکز توسعه فناوری موتورهای الکتریکی پیشرفته

ارمغان علی عسگری
 •    88079400(داخلی 4847 )
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه شهيدرجايی
سوابق اجرایی:
 • کارشناس پاره وقت مرکز توسعه فناوری موتورهای الکتریکی پیشرفته

سيده مهسا هاشمی
 •    88079400(داخلی 4847 )
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه اميركبير
سوابق اجرایی:
 • کارشناس پاره وقت مرکز توسعه فناوری موتورهای الکتریکی پیشرفته

رضا خليل زاده
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه تهران
سوابق اجرایی:
 • کارشناس پاره وقت مرکز توسعه فناوری موتورهای الکتریکی پیشرفته

بهاره زارعی
 •    88079400(داخلی 4847 )
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه شهيد رجايي
سوابق اجرایی:
 • کارشناس پاره وقت مرکز توسعه فناوری موتورهای الکتریکی پیشرفته

حميدرضا مولايی
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی ارشد مهندسی جامدات (خودرو) از دانشگاه علم و صنعت ایران
سوابق اجرایی:
 • کارشناس پاره وقت مرکز توسعه فناوری موتورهای الکتریکی پیشرفته

اعظم مختاری
 •    88079400(داخلی 4847 )
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسی
سوابق اجرایی:
 • ، کارشناس پاره وقت مرکز توسعه فناوری موتورهای الکتریکی پیشرفته

شيما توكلی
 •   آدرس پست الکترونیکی tavakolishima@yahoo.com
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی ارشد مهندسی برق گرايش ماشين‌های الكتريكی و الكترونيك قدرت از دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات
سوابق اجرایی:
 • کارشناس پاره وقت مرکز توسعه فناوری موتورهای الکتریکی پیشرفته

ژاله مهدی پور
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی مهندسی صنايع از دانشگاه تبريز
سوابق اجرایی:
 • کارشناس پاره وقت مرکز توسعه فناوری موتورهای الکتریکی پیشرفته

رضا ظاهری
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه امیرکبیر
سوابق اجرایی:
 • کارشناس پاره وقت مرکز توسعه فناوری موتورهای الکتریکی پیشرفته

مرتضی عزتی
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه امیرکبیر
سوابق اجرایی:
 • کارشناس پاره وقت مرکز توسعه فناوری موتورهای الکتریکی پیشرفته