طراحی سایت
پنجشنبه 27 مرداد 1401
  • با توجه به کاربرد وسیع الکتروموتورها در لوازم خانگی، در این طرح با صنایع مرتبط با تولید لوازم خانگی نظیر سازندگان یخچال فریز، کولرهای آبی و گازی و ... مذاکراتی صورت پذیرفته است.
  • همچنین با توجه به کاربرد این الکتروموتوها در صنایع مربوط به خودرو برقی ، مذاکراتی با شرکت‌های مختلف که در این زمینه اشتغال دارند، انجام شد.