طراحی سایت
پنجشنبه 27 مرداد 1401

تماس با طرح انتقال و توسعه دانش و فناوری الکتروموتورهای مغناطیس دائم

  • تهران-شهرک غرب- انتهای بلوار شهید دادمان- پژوهشگاه نیرو- مرکز توسعه فناوری الکتروموتورهای پیشرفته