طراحی سایت
جمعه 13 تیر 1399
EN
آزمايشگاه ساخت و تست پيل سوختی در سال 1388 به منظور تحقيق و توسعه در زمينه پيل‌های سوختی تاسيس گرديد. اين آزمايشگاه با دارا بودن تجهيزات و پرسنل متخصص در زمينه پيل سوختی توانايی ارائه خدمات مختلفی در زمينه ساخت و تست پيل سوختی را دارا است.
آزمايشگاه ساخت و تست پيل سوختی قادر به ارائه خدمات زير مطابق با استانداردهای مربوطه می‌باشد:
 • ساخت تك سل پيل سوختی اكسيد جامد
 • ساخت زيرلايه آندی
 • اعمال الكتروليت بر روی انواع زير لايه‌ها
 • اعمال كاتد بر روی انواع زير لايه‌ها
 • ارائه خدمات در زمينه آب بندی پيل‌های سوختی اكسيد جامد
 • انجام آزمايش نمودار ولتاژ جريان بر روی تك سل پيل سوختی
 • انجام تست‌های عملكردی طولانی مدت بر روی تك سل پيل سوختی
 • انجام تست‌های سيكل حرارتی بر روی تك سل پيل سوختی
 • شبيه سازی عملكرد انواع پيل سوختی
لازم به ذكر است كه به زودی امكان انجام تست‌های عملكردی بر روی استك پيل سوختی نيز فراهم می‌گردد.
پژوهشگاه نیرو وابسته به وزارت نیرو و مجری طرح‌های تحقیقاتی- كاربردی در زمینه‌های مختلف فنی و مهندسی، در راستای انجام یكی از وظایف و رسالت‌های خویش و به منظور فراهم آوردن بستر اولیه لازم برای مدیریت مصرف انرژی و كاهش حجم آلاینده‌های زیست محیطی ناشی از مصرف سوخت در واحدهای صنعتی اقدام به تجهیز آزمایشگاه آلودگی هوا و عوامل فیزیكی نموده است. آزمایشگاه آلودگی هوا و عوامل فیزیكی پژوهشگاه نیرو از آزمایشگاه‌های مرجع وزارت نیرو می‌باشد كه قابلیت ارائه خدمات در زمینه اندازه‌گیری آلاینده‌های محیطی و عوامل فیزیكی و كالیبراسیون تجهیزات بر طبق استاندارد ملی و بین المللی را دارا می‌باشد.
آزمايشگاه ساخت و تست پيل سوختی قادر به ارائه خدمات زير مطابق با استانداردهای مربوطه می‌باشد:
 • آناليز گاز دودكش مشتمل بر: گازهای آلاينده، سرطانزا و هيدروكربورها (ASTM D6522)
 • اندازه گيری ذرات معلق خروجی از دودكش (به روش ايزوكينتيك) (ISO 9096)
 • اندازه گيری ذرات معلق محيطی (TSP,PM2.5,PM10)(ASTM F50)
 • آناليز آلاينده‌های محيطی مشتمل بر: گازهای آلاينده، سرطانزا و تركيبات آلی فرار(Din EN 50271)
 • آناليز ذرات معلق محيطی در 15 کانال از 3/0 تا 20 ميكرون (ASTM F50)
 • اندازه گيری شدت كلی صوت و آناليز آن در 33 باند فركانسی (ASTM E1014)
 • اندازه گيری ميدان‌های الكتريكی و مغناطيسی در فركانس 50/60 هرتز (IEEE std 644)
 • اندزه گيری ارتعاش در محدوده فركانسی 10 هرتز تا 10 كيلوهرتز
 • اندازه گيری شدت روشنايی (لوكس متری) (ANSI/IESNA RP-1-1-1993)
 • كاليبراسيون آناليزر‌های گاز دودكش و آلاينده‌های محيطی (CO,NO,NO2,SO2)
آزمایشگاه آلودگی هوا و عوامل فیزیكی جهت كالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری آلاینده‌های گازی خروجی از دودكش و آلاینده های محیطی مجهز به تجهیز Gas Divider جهت رقیق سازی گاز كالیبره و انجام فرآیند كالیبراسیون در غلظت های مختلف مطابق با استاندارد ISO6145/6 می‌باشد لذا این آزمایشگاه قادر به كالیبراسیون تجهیزات فوق در گستره وسیعی از غلظت‌ها بوده و با توجه به نیاز صنایع، قابلیت ارائه خدمات فوق را به مشتریان دارا می باشد.