طراحی سایت
پنجشنبه 23 مرداد 1399
EN
گروه‌های پژووهشی مربوط به پژوهشکده انرژی و محیط‌ زیست:
گروه محيط زيست در سال 1372 شمسی با هدف بررسی اثرات زيست محيطی نيروگاه‌های كشور كه از ملزومات توسعه پايدار طرح‌های صنعتی است، شروع به فعاليت نمود. اساس كار اين گروه انجام پروژه‌های تحقيقاتی در زمينه طراحی سيستم‌های كنترل آلاينده‌های منتشره از نيروگاه‌ها است.
مجموعه فعاليت‌هايی كه اين گروه تخصصی انجام می‌دهد مشتمل بر موارد ذيل می‌باشد:
 • سامانه‌های كاهش آلودگی گاز دودكش واحد های نيروگاهی
 • سامانه‌های كاهش آلودگی آب و بازيابی مديريت آب و پساب نيروگاهی
 • مديريت زائدات جامد و كنترل آلودگی خاك
 • سلاامت، ايمنی و محيط‌زيست در صنعت برق (HSE)
 • تجارت نشر آلاينده‌ها
گروه مدیریت انرژی به منظور انجام فعالیتهای تحقیقاتی و مشاوره‌ای در زمینه تدوین برنامه‌های استراتژیك صرفه‌جویی انرژی، توسعه فناوری تجهیزات مصرف‌كننده انرژی و سیستم‌های تبدیل انرژی غیرمتمركز، طراحی و توسعه نرم‌افزارهای مدیریت انرژی، بهبود بهره‌وری انرژی و مدیریت بار الكتریكی در بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی كشور با هدف كاهش مصرف انرژی الكتریكی و منابع سوختهای فسیلی و گاز طبیعی با بهره‌گیری از تخصص‌های مهندسی برق، مكانیك، كامپیوتر و سیستم‌های انرژی در چهارچوب پژوهشكده انرژی و محیط زیست تشكیل گردیده است.
مجموعه فعاليت‌هايی كه اين گروه تخصصی انجام می‌دهد مشتمل بر موارد ذيل می‌باشد:
 • توسعه فناوری تجهيزات مصرف كننده انرژی
 • توسعه فناوری سيستم‌های تبديل انرژی
 • مديريت سمت تقاضای انرژی در بخشهای اقتصادی و اجتماعی
 • مديريت بار الكتريكی
 • تدوين استانداردهای مصرف و برچسب انرژی در تجهيزات و فرآيندهای صنعتی
 • تدوين استاندارد مصرف و برچسب انرژی در ساختمان‌ها و با توجه به ساختمان‌های Zero Energy Building
 • طراحی و تهيه نرم‌افزارهای كاربردی برای بهينه سازی مصرف انرژی
 • پاسخ بار
 • مميزی انرژی در ساختمان، صنعت و نيروگاه‌ها
 • بازياب انرژی و تبديل آن به انرژی مفید
گروه پژوهشی انرژی‌های نو از سال 1377 بعنوان یك بخش از پژوهشكده انرژی و محیط زیست و با هدف اجرای پروژه‌های كاربرد انرژیهای تجدیدپذیر در صنعت برق كشور سازماندهی گردید. این گروه پژوهشی با بهره‌مندی از كارشناسان حوزه‌های مختلف انرژیهای تجدیدپذیر، پروژه‌های متعدد پژوهشی و مشاوره را به پایان رسانده و یا در دست اجرا دارد.
مجموعه فعاليت‌هايی كه اين گروه تخصصی انجام می‌دهد مشتمل بر موارد ذيل می‌باشد:
 • انرژی باد
 • انرژی خورشيد
 • انرژی زيست توده
 • انرژی زمين گرمايی
 • سيستم‌های پيل سوختی
 • نيروگاه‌های آبی كوچك
 • انرژی‌های امواج، جزر و مد و اقيانوسی
گروه اقتصادی و مديريت برق از سال 1384 شمسی به منظور انجام فعاليت‌های تحقيقاتی که درقالب علوم ميان رشته‌ای در صنعت برق كشور مطرح می‌باشند؛ شروع به فعاليت نمود. اين گروه جهت انجام فعاليت‌های پژوهشی خود از تخصص‌های مهندس برق، مهندس صنايع، مهندسی سيستم‌های اقتصادی - اجتماعی، MBA و اقتصاد بهره می‌گيرد.
مجموعه فعاليت‌هايی كه اين گروه تخصصی انجام می‌دهد مشتمل بر موارد ذيل می‌باشد:
 • بازار برق و خصوصی سازی
 • قيمت گذاری برق و انرژی
 • تامين مالی و مديريت ريسك
 • قراردادها
 • مديريت و برنامه‌ريزی استراتژيك
 • بهره‌وری