طراحی سایت
شنبه 12 فروردین 1402
  • آقای دکتر تقوایی/آبنیکی - مدیر دفتر تحقیقات توانیر
  • آقای دکتر شریعت خواه - نماینده معاونت توزیع توانیر
  • آقای دکتر علیرضا فریدونیان - عضو هیأت علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی
  • آقای دکتر گیلوانژاد - رئیس پژوهشکده توزیع
  • آقای مهندس فرضعلی‌زاده – سرپرست پژوهشکده انتقال
  • خانم مهندس اعظم مظفری - مجری سند توسعه فناوری اتوماسیون پیشرفته در شبکه توزیع