طراحی سایت
شنبه 06 آذر 1400
  • بررسی وضعيت کنونی سیستم بازيافت پساب‌های نمکی MVC در نیروگاه ایرانشهر و ارایه راه کارهای رفع نواقص، راه‌اندازی و بهره‌برداری، مدير پروژه داخلی امير سهرابی كاشانی، محقق دانشگاهی دكتر بیدی از دانشگاه شهید بهشتی(در حال اجرا)

اين بخش در حال به روز رسانی است.

  • مطالعه فنی و اقتصادی بکار گیری از فناوری‌های بازیابی پساب‌های نیروگاهی بمنظور استفاده در سیکل آب و بخار نیروگاه‌ها (شرح خدمات نهايی شده، در حال واگذاری به محقق دانشگاهی)
  • كسب داﻧﺶ ﻓﻨی ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎزﻳﺎب اﻧﺮژی از ﺟﺮﻳﺎن ﻏﻠـﻴﻆ ﺧﺮوﺟـی ﺳﻴﺴـﺘﻢ‌ﻫـﺎی اﺳـﻤﺰی (در حال مذاكره با برق حرارتی جهت اخذ تاييد)