طراحی سایت
شنبه 06 آذر 1400
امیر سهرابی کاشانی
 •    تلفن: 88079446 داخلی 4836
 •   آدرس پست الکترونیکی asohrabi@nri.ac.ir
سوابق تحصیلی:
 • کارشناس مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی امیر کبیر- متخصص محیط زیست
سوابق اجرایی:
 • کارشناس پژوهشی گروه محیط زیست از سال 1373 تا 1386
 • مدیر گروه محیط زیست از سال 1386 تا 1394
 • مدیر طرح مذکور از سال 1395 تا به امروز
 • پروژه تحقيق و پژوهش در طراحی و ساخت پايلوت تصفيه فاضلاب نيروگاه‌ها - مدير پروژه - كارفرما: شركت توانير- 1377
 • پروژه تحقيق و پژوهش در بهينه سازی سيستم‌های تصفيه فاضلاب نيروگاه‌ها با استفاده از روش‌های متعارف و آزمايشات پايلوت - مدير پروژه - كارفرما: شركت توانير - 1379
 • پروژه طراحی و بهينه سازی سيستم‌های تصفيه فاضلاب نيرو گاه لوشان – همكار پروژه – كارفرما : برق گيلان - سال 1382
 • تدوين راهكارهای اجرايی بمنظور مديريت زائدات در نيروگاه بعثت - مدير پروژه - كارفرما: برق تهران – 1384
 • پروژه طراحی و بهينه سازی سيستم‌های تصفيه فاضلاب نيروگاه ايرانشهر-مدير پروژه- كارفرما:برق سيستان بلوچستان- 1385
 • تصفيه فاضلاب با بكار گيری بيو راكتورهاي غشايی- همكار پروژه- كارفرما شركت مهندسی آب و فاضلاب كشور- 1385
 • پروژه تدوين دستور العمل‌های اجرايی مديريت و بكارگيری زائدات تصفيه خانه‌های آب نيروگاه‌ها-همكار پروژه- كارفرما : شركت توانير – سال 1388
 • بهينه سازی مصرف آب در نيروگاه‌های كشور از طريق كاهش تلفات و بازيابی پساب‌ها- همكار پروژه- كارفرما: شركت توانير- سال 1386
 • پژوهش در انتخاب تكنولوژی مناسب بازيابی فاضلاب‌های نمكی نيروگاه‌های منتخب از طريق بررسی فنی و اقتصادی سيستم‌های مختلف نمك زدايی – همكار پروژه- كارفرما : شركت توانير- سال 1389
 • شبيه سازی و طراحی مهندسی بهينه سيستم توليد آب شيرين با استفاده از بازيافت حرارت از واحدهای توربين گازی نيروگاه خليج فارس جهت افزايش راندمان – مدير پروژه – كارفرما: شركت مهندسی منابع آب كشور - سال 1390
 • تحقيق در انتخاب سنسور آلودگی نفتی در رودخانه كرج در منطقه آبگير بيلقان – همكار پروژه- كارفرما : شركت تامين و تصفيه آبفا – سال 1392
 • بررسی وضعيت کنونی سیستم بازيافت پساب‌های نمکی MVC در نیروگاه ایرانشهر و ارایه راه کارهای رفع نواقص، راه اندازی و بهره برداری – مدیر پروژه – کارفرما : شرکت برق حرارتی – سال 1396
سمیه علیجانی
 •    88079446، داخلی 4836
 •   آدرس پست الکترونیکی salijani@nri.ac.ir
سوابق تحصیلی:
 • دکترای مهندسی شيمی از دانشگاه تربیت مدرس
سوابق اجرایی:
 • هیئت علمی گروه محيط زيست از سال 95 تا بحال ، مدير پروژه پژوهشی در گروه محيط زيست پژوهشگاه نيرو
 • استاد مدعو گروه مهندسی شیمی دانشکده مهندسی دانشگاه کاشان از سال 1386 تا 1394
 • پژوهشگر مرکز طراحی و شبیه‌سازی فرآیند دانشکده فنی دانشگاه تهران از سال 1394
 • مسئول آزمایشگاه ایمنی و احتراق دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس از سال 1388 تا 1392
 • کارشناس ارشد فرآیند پتروشیمی مولدان- واحد تولید انیدریدفتالیک از سال 1386 تا 1387

زهرا دلاور مقدم
 •    88079446، داخلی 4836
 •   آدرس پست الکترونیکی zdelavar@nri.ac.ir
سوابق تحصیلی:
 • كارشناس ارشد مهندسی شيمی از دانشگاه شريف
سوابق اجرایی:
 • کارشناس پژوهشی گروه محيط زيست از سال 84 تا بحال ، مدير پروژه‌های متعدد پژوهشی در گروه محيط زيست پژوهشگاه نيرو