طراحی سایت
شنبه 06 آذر 1400
  • مطالعه فنی و اقتصادی بکار گیری از فناوری‌های بازیابی پساب های نیروگاهی بمنظور استفاده در سیکل آب و بخار نیروگاه‌ها
  • كسب داﻧﺶ فنی ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎزﻳﺎب انرژی از ﺟﺮﻳﺎن ﻏﻠـﻴﻆ ﺧﺮوﺟـی ﺳﻴﺴـﺘﻢ‌‌ﻫـﺎی اﺳـﻤﺰی
  • بررسی فنی- اقتصادی و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روش‌های ﻣﺴﺘﻐﺮق و ﺟﺎنبی و اﻧﺘﺨﺎب غشای MBR ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮای ايران