طراحی سایت
پنجشنبه 10 مهر 1399
EN
 • بررسی محصولات شرکت‌های معتبر در زمینه کنترل نیروگاه‌ها و شناسایی شرکت‌های فعال در زمینه بروزرسانی سیستم کنترل نیروگاه‌ها (حرارتی)
 • شناسایی استانداردهای مورد نیاز جهت ارتقاء سیستم کنترل و پایش واحد های گازی جهت پیوست در اسناد مناقصات
 • بررسی محصولات و شناسایی استانداردهای مرتبط با حفاظت توربین، بویلر، ژنراتور و ترانس واحدهای نیروگاهی
 • بررسی مدل‌های استاندارد مهندسی سیستم و توسعه مدل و زیرمدل و استانداردهای مرتبط با تعویض و ارتقاء سیستم‌های کنترل بومی
 • تهیه دستورالعمل (رویه )استاندارد طراحی، ساخت و تست سیستم حفاظت توربین
 • تهیه پیشنهاد فنی طراحی آزمایشگاه مرجع تست سیستم‌های کنترل، پایش و حفاظت نیروگاهی
 • تهیه دستورالعمل استاندارد طراحی، ساخت و تست سیستم کنترل و حفاظت بویلر
 • تهیه دستورالعمل استاندارد طراحی، ساخت و تست سیستم حفاظت ژنراتور و ترانس نیروگاهی
 • تهیه استانداردها، ملزومات و دستورالعمل‌های لازم برای تعویض و یا ارتقاء سیستم کنترل واحدهای گازی بر اساس مدل مهندسی مناسب
 • امکان‌سنجی پایش وضعیت و عیب یابی توربین های گاز و بخار با استفاده از روش ترکیبی نشر آوایی، پردازش تصویر و تحلیل ارتعاشات
 • بازنگری سند توسعه فناوری طراحی سیستم‌های کنترل نیروگاه
 • تدوین سند راهبردی و نقشه راه طراحی سیستم‌های کنترل نیروگاه
 • برنامه‌ریزی33 پروژه فنی، مستخرج از سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری طراحی سيستم‌های کنترل نيروگاه‌ها (سه سال نخست)
 • تهیه استانداردها، ملزومات و دستورالعمل‌های لازم برای تعویض و یا ارتقاء سیستم کنترل واحدهای بخار بر اساس مدل مهندسی مناسب
 • تدوین استانداردها، ملزومات و دستورالعمل‌های لازم برای تعویض ویا ارتقاء سیستم کنترل نیروگاه سیکل ترکیبی و تجهیزات جانبی نیروگاه بر اساس مدل مهندسی مناسب
 • تدوین اسناد فنی مورد نیاز جهت برگزاری مناقصات و برونسپاری پروژه‌های بروزرسانی سیستم‌های کنترل نیروگاهی
 • تدوین برنامه ارتقاء و بروزرسانی سیستم‌های پایش و کنترل نیروگاه‌های حرارتی
 • تدوین ساختار تشکیلاتی مرکز ملی سیستم‌های کنترل، حفاظت و پایش نیروگاهی کشور