طراحی سایت
پنجشنبه 10 مهر 1399
EN

معرفی همکاری‌های علمی طرح با دانشگاه‌ها و مراکز رشد و توسعه فناوری

  • بررسی و ارزیابی محصولات سیستم کنترل و حفاظت نیروگاهی-دانشگاه خواجه نصیر(دکتراکبری و دکتر زمانی پدرام)
  • شناسایی و بررسی استانداردهای مربوط به تعویض سیستم کنترل واحدهای گازی(دانشگاه صنعتی شریف-دکتر نوبختی)
  • تهیه دستورالعمل‌ها و الزامات مربوط به تعویض سیستم کنترل، پایش و حفاظت واحد‌های گازی(دانشگاه علم و صنعت-دکتر جلالی و دکتر کثیری)
  • تهیه دستورالعمل‌ها و الزامات مربوط به تعویض سیستم کنترل، پایش و حفاظت بویلر، ترانس و ژنراتور(دانشگاه شهید بهشتی-دکتر منتظری و دانشگاه تبریز-دکتربهنام محمدی)
  • طراحی آزمایشگاه مرجع تست سیستم‌های کنترل،پایش و حفاظت نیروگاه (دانشگاه صنعتی شریف-دکتر نوبختی)