طراحی سایت
جمعه 14 بهمن 1401
معاونت فناوری در اركان سازمانی پژوهشگاه نیرو در سال 1393 به منظور ایجاد تحول اساسی در راهبردهای فناوری و پژوهش و كمك به صنعت برق كشور برای دستیابی به فناوری‌های پیشرفته در صنعت برق تاسیس گردید.
معاونت فناوری به منظور ساماندهی، سازماندهی و استقرار نظام نوآوری، فناوری در صنعت برق و صنایع وابسته و نیل به ساختار فناور محور از طریق پژوهش و در تعامل با واحدهای عملیاتی و اجرایی در صنعت برق، نقش سیاستگذاری، تعیین اهداف، راهبردها و تصویب طرح‌های كلان و موضوعی صنعت برق، محقق ساختن اهداف و نیز اجرایی نمودن طرحها و پروژه ها و كنترل آنها و در نهایت مدیریت بر تجاری سازی و اکتساب فناوری را بر عهده دارد. این نقش با نهادینه سازی و هماهنگی شورای فناوری و شورا‌های تخصصی مراکز جهت انجام بهینه فعالیت‌های فناوری و اثربخش نمودن آنها و ارتباط با ذینفعان و بازیگران صنعت برق محقق می‌گردد.