پنجشنبه 24 خرداد 1403
  • جناب آقای دكتر مجتبی خدر زاده (دانشگاه شهيد بهشتی)
  • جناب آقای مهندس حيدر نظافتی (شركت توانير – دفتر تحقيقات)
  • جناب آقای مهندس مهدی جزينی (شركت برق منطقه‌ای تهران)
  • جناب آقای دكتر مهيار قلی زاده (وزارت نيرو – معاونت انتقال)
  • جناب آقای مهندس ميثم حسنی (وزارت نيرو – معاونت توزيع)
  • جناب آقای مهندس صفر فرضعلی زاده (پژوهشگاه نيرو)