طراحی سایت
شنبه 06 آذر 1400
  • كنترل انتشار آلاينده‌های اوليه هوا خروجی از نيروگاه‌های حرارتی
  • كنترل انتشار گاز‌های گلخانه‌ای خصوصا گاز CO2 از نيروگاه‌های حرارتی
  • مدل سازی آنلاين پخش و پراكنش آلاينده‌های خروجی نيروگاه‌های حرارتی
  • مدل سازی توليد آلاينده‌های هوا ثانويه ناشی از انتشار از نيروگاه‌های حرارتی