طراحی سایت
شنبه 06 آذر 1400
سعيد نظری كودهی
 •    88079446، داخلی 4863
 •   آدرس پست الکترونیکی snazarikudahi@nri.ac.ir
سوابق تحصیلی:
 • دكترای مهندسی محيط زيست-آلودگی هوا از دانشگاه تهران
سوابق اجرایی:
 • مدير پروژه "تعيين سهم عوامل موثر بر انتشار گاز CO2 نيروگاه‌ها با استفاده از مدل STIRPAT" پژوهشگاه نيرو ، 1396-1395
 • مدير پروژه "طراحی، پياده سازی و استقرار سيستم پايش پيش بينی كننده انتشار گاز دودكش نيروگاه‌ها" شركت توانير، 1396- 1394
 • مدير پروژه " تحقيق و مطالعه در خصوص تخمين ميزان انتشار جيوه از نيروگاه طبس " شركت توليد برق حرارتی، 1394-1393
 • مدير پروژه "بررسی استفاده از سنسورها در پايش لحظه‌اي آلاينده‌های آلی آب در رودخانه‌ها " شركت تامين و تصفيه آب و فاضلاب تهران، 1395-1391
 • مدير پروژه" انجام مطالعات سيستمی و احداث پايلوت سيستم رفورمر ايستگاهی جهت توليد و تامين هيدروژن با هدف شناخت فناوری و نمايش عملكردی" سازمان انرژی‌های نو ايران، 1391-1388
 • مدير پروژه" طراحی و ساخت سيستم پايش مداوم گازهای خروجی از دودكش نيروگاه‌ها" پژوهشگاه نيرو ، 1389-1387
 • مدير پروژه "طرح آزمايشگاه‌های مرجع مورد نياز صنعت برق در حوزه انرژی و محيط زيست" پژوهشگاه نيرو، 1387 -1386
 • مدير پروژه "تدوين اطلس آلودگی نيروگاه‌های كشور" شركت توانير، 1387- 1385
 • مدير پروژه "كاربرد تكنولوژی غشايی جهت جداسازی گاز CO2 و تغليظ هوای ورودی نسبت به اكسيژن" پژوهشگاه نيرو، 1388
 • مدير پروژه "بررسی و تحقيق در خصوص امكان سنجي كاربرد Molten Carbonate Fuel Cell جهت توليد پراكنده برق با راندمان بالا و كاهش انتشار گاز CO2 خروجی از واحدهای توربين گازی" پژوهشگاه نيرو، 1389
امير سهرابی كاشانی
 •    88079446، داخلی 4836
 •   آدرس پست الکترونیکی asohrabi@nri.ac.ir
سوابق تحصیلی:
 • كارشناسی مهندسی شيمی از دانشگاه اميركبير
سوابق اجرایی:
 • مدير گروه محيط زيست از سال 86 تا 94 ، مدير پروژه‌های متعدد پژوهشی در گروه محيط زيست پژوهشگاه نيرو

رامين پايدار راوندی
 •    88079446، داخلی 4863
 •   آدرس پست الکترونیکی rpaydar@nri.ac.ir
سوابق تحصیلی:
 • كارشناسی مهندسی شيمی از دانشگاه شريف
سوابق اجرایی:
 • مسئول آزمايشگاه آلودگی هوا و عوامل فيزيكی پژوهشگاه نيرو از سال 1383 تا 1397