طراحی سایت
یکشنبه 07 آذر 1400

شرح وظایف عمومی

  •   مدیریت امور واحدهای زیرمجموعه در راستای سیاست‌ها و ماموریت‌های پژوهشگاه
  •   تدوین برنامه های میان مدت و بلند مدت واحد در راستای سیاست ها و مأموریت های پژوهشگاه
  •   برنامه ریزی امور، تخصیص به واحدهای زیرمجموعه و هدایت آنها جهت اجرای امور محوله
  •   تجزیه، تحلیل و ارزیابی مستمر نتایج حاصل از اجرای امور واحد، برنامه ریزی در خصوص ارتقاء عملکرد و ارائه گزارش به مافوق
  •   ارائه راهنمایی های مورد نیاز در خصوص تهیه گزارش ها و مستندات مورد نیاز واحد
  •   همکاری با واحدهای مربوطه جهت تامین اعتبار و بودجه واحد
  •   شرکت در سمینارها، نشست ها و جلسات مرتبط با زمینه کاری
  •   مدیریت مستندسازی فرآیندها، تدوین و به روزرسانی آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با امور محوله مطابق با چارچوب های مصوب پژوهشگاه
  •   مدیریت پایش و بهبود فرآیندهای کاری و اجرایی واحد

ارتباطات شغلی

  •  این پست سازمانی با توجه به وظایف خود با ریاست پژوهشگاه نیرو، معاونان، مدیران ستادی در درون سازمان و با وزرات نیرو، وزرات علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان های نظارتی در بیرون از سازمان در ارتباط است.