پنجشنبه 24 خرداد 1403

سعید محمودی

  •  شماره مستقیم:88581916
  •  داخلی :4365
  •  ایمیل:samahmoodi@nri.ac.ir

سوابق تحصیلی

  • کارشناسی ارشد: مهندسی کامپیوتر، نرمافزار، دانشگاه فردوسی مشهد
  • کارشناسی: ریاضی کاربردی، داشنگاه باهنر کرمان

سوابق شغلی