طراحی سایت
یکشنبه 07 آذر 1400


نام و نام خانوادگی عنوان پست/سمت ایمیل تلفن
توسعه منابع انسانی و آموزش
سمیه نعمتی معاون snemati@nri.ac.ir تلفن مستقیم: 88581916
داخلی: 4365
اداره توسعه منابع انسانی
النا اصغرزاده رییس اداره easgharzadeh@nri.ac.ir تلفن مستقیم: 88581916
داخلی: 4371
فهیمه صفریان مقدم کارشناس اداره fsafarian@nri.ac.ir تلفن مستقیم: 88581916
داخلی: 4618
الهه رهبرنیا کارشناس اداره erahbarnia@nri.ac.ir تلفن مستقیم: 88581916
داخلی: 4053
اداره رفاه و سلامت
فرزانه عزیززاده کارشناس اداره fazizzadeh@nri.ac.ir تلفن مستقیم: 88581916
داخلی: 4618
پرستو رفیعی کارشناس اداره prafiee@nri.ac.ir تلفن مستقیم: 88581916
داخلی: 4382
اداره امور کارکنان
سونیا واثقی کارشناس اداره svaseghi@nri.ac.ir تلفن مستقیم: 88581916
داخلی: 4246
سیمین رضی کارشناس اداره srazi@nri.ac.ir تلفن مستقیم: 88581916
داخلی: 4246