پنجشنبه 28 تیر 1403

 

 

  نام و نام خانوادگی عنوان پست/سمت ایمیل تلفن
اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
النا اصغرزاده معاون مدیر easgharzadeh@nri.ac.ir تلفن مستقیم: 88581916
داخلی: 4371
فهیمه صفریان مقدم کارشناس اداره fsafarian@nri.ac.ir تلفن مستقیم: 88581916
داخلی: 4618
  •  
الهه رهبرنیا کارشناس اداره erahbarnia@nri.ac.ir تلفن مستقیم: 88581916
داخلی: 4053
  ساحل آسال کارشناس اداره sasal@nri.ac.ir داخلی: 4912
  بهزاد سلیمانی کارشناس اداره    
اداره رفاه و سلامت
فرزانه عزیززاده رییس اداره fazizzadeh@nri.ac.ir تلفن مستقیم: 88581916
داخلی: 4618
پرستو رفیعی کارشناس اداره prafiee@nri.ac.ir تلفن مستقیم: 88581916
داخلی: 4382
اداره کارگزینی
  •  
سونیا واثقی رییس اداره svaseghi@nri.ac.ir تلفن مستقیم: 88581916
داخلی: 4246
  •  
سیمین رضی کارشناس اداره srazi@nri.ac.ir تلفن مستقیم: 88581916
داخلی: 4246
  •  
بهدخت امیدزاده کارشناس اداره bomidzadeh@nri.ac.ir تلفن مستقیم:
داخلی: