طراحی سایت
یکشنبه 06 فروردین 1402


نام و نام خانوادگی عنوان پست/سمت ایمیل تلفن

اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
النا اصغرزاده رییس اداره easgharzadeh@nri.ac.ir تلفن مستقیم: 88581916
داخلی: 4371
فهیمه صفریان مقدم کارشناس اداره fsafarian@nri.ac.ir تلفن مستقیم: 88581916
داخلی: 4618
الهه رهبرنیا کارشناس اداره erahbarnia@nri.ac.ir تلفن مستقیم: 88581916
داخلی: 4053
اداره رفاه و سلامت
فرزانه عزیززاده رییس اداره fazizzadeh@nri.ac.ir تلفن مستقیم: 88581916
داخلی: 4618
پرستو رفیعی کارشناس اداره prafiee@nri.ac.ir تلفن مستقیم: 88581916
داخلی: 4382
اداره کارگزینی
سونیا واثقی رییس اداره svaseghi@nri.ac.ir تلفن مستقیم: 88581916
داخلی: 4246
سیمین رضی کارشناس اداره srazi@nri.ac.ir تلفن مستقیم: 88581916
داخلی: 4246
بهدخت امیدزاده کارمند اداره bomidzadeh@nri.ac.ir تلفن مستقیم:
داخلی: