طراحی سایت
ﺳﻪشنبه 28 اردیبهشت 1400
EN


نام و نام خانوادگی عنوان پست/سمت ایمیل تلفن
توسعه منابع انسانی و آموزش
سمیه نعمتی معاون snemati@nri.ac.ir تلفن مستقیم: 88581916
داخلی: 4365
اداره توسعه منابع انسانی
النا اصغرزاده رییس اداره easgharzadeh@nri.ac.ir تلفن مستقیم: 88581916
داخلی: 4371
اداره امور کارکنان
پرستو رفیعی کارشناس اداره prafiee@nri.ac.ir تلفن مستقیم: 88581916
داخلی: 4382
فرزانه عزیززاده کارشناس اداره fazizzadeh@nri.ac.ir تلفن مستقیم: 88581916
داخلی: 4618
محمدحسین نصرالهی کارمند اداره mnasrollahi@nri.ac.ir تلفن مستقیم: 88581916
نمابر:88581916
داخلی: 4100
اداره آموزش
فهیمه صفریان مقدم کارشناس اداره fsafarian@nri.ac.ir تلفن مستقیم: 88581916
داخلی: 4618