طراحی سایت
ﺳﻪشنبه 18 مرداد 1401

داور رضاخانی
 •    داخلی: 4904
 •   آدرس پست الکترونیکیdrezakhani@nri.ac.ir
سوابق تحصیلی:
 • دکتری: مهندسی مواد و متالورژی (گرایش خوردگی و حفاظت از مواد) از دانشگاه شهید باهنر کرمان (در حال تحصیل)
 • کارشناسی ارشد: مهندسی مواد (گرایش خوردگی و حفاظت از مواد) از دانشگاه شیراز
 • کارشناسی: مهندسی مواد (گرایش تولید فلزات غیر آهنی) از دانشگاه علم و صنعت ایران
سوابق اجرایی:
 • 1396 تا کنون : مجری سند توسعه فناوری‌های کنترل و پایش خوردگی در صنعت برق
 • 1395 تا 1396 : معاون دفتر امور فناوری پژوهشگاه نیرو
 • 1394 تاکنون: مدیر اجرایی کنفرانس بین المللی برق
 • 1392 تا 1393: مجری طرح تهیه سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری‌های نوین کنترل خوردگی در صنعت برق ایران
 • 1392 تا 1393: مسئول توسعه بازار پژوهشگاه نيرو
 • 1378 تاکنون : مدیریت و اجرای پروژه‌های متعدد تحقیقاتی و کاربردی در صنعت برق در زمینه خوردگی و حفاظت از مواد
سیدابراهیم موسوی
 •    شماره مستقیم: 73932672
 •   آدرس پست الکترونیکیemoussavi@yahoo.com و e_moussavi@sbu.ac.ir
سوابق تحصیلی:
 • دکتری: مهندسی مکانیک (گرایش طراحی کاربردی) از دانشگاه لیل I فرانسه
 • کارشناسی ارشد: مهندسی مکانیک مواد (گرایش مکانیک مواد) از دانشگاه لیل I فرانسه
 • کارشناسی ارشد: مهندسی مکانیک (گرایش طراحی کاربردی) از دانشگاه امیر کبیر
 • کارشناسی: مهندسی مکانیک (گرایش طراحی جامدات) از دانشگاه امیر کبیر
سوابق اجرایی:
 • عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی از سال1392-1364 (دانشگاه صنعت آب و برق)
 • عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی 1392 تا کنون (دانشگاه شهید بهشتی )
 • معاون دانشجویی و فرهنگی 1381-1379 (دانشگاه صنعت آب و برق)
 • مدیر آزمایشگاه ملی انرژی 1386-1384
 • رئیس پژوهشگاه نیرو 1390-1385
 • رئیس موسسه علمی و کاربردی صنعت آب و برق 1393
 • مدیر کل دفتر تحقیقات و ساخت داخل 1395 تاکنون تاکنون (شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی )

داور رضاخانی
 •    داخلی: 4904
 •   آدرس پست الکترونیکیdrezakhani@nri.ac.ir
سوابق تحصیلی:
 • دکتری: مهندسی مواد و متالورژی (گرایش خوردگی و حفاظت از مواد) از دانشگاه شهید باهنر کرمان (در حال تحصیل)
 • کارشناسی ارشد: مهندسی مواد (گرایش خوردگی و حفاظت از مواد) از دانشگاه شیراز
 • کارشناسی: مهندسی مواد (گرایش تولید فلزات غیر آهنی) از دانشگاه علم و صنعت ایران
سوابق اجرایی:
 • 1396 تا کنون : مجری سند توسعه فناوری‌های کنترل و پایش خوردگی در صنعت برق
 • 1395 تا 1396 : معاون دفتر امور فناوری پژوهشگاه نیرو
 • 1394 تاکنون: مدیر اجرایی کنفرانس بین المللی برق
 • 1392 تا 1393: مجری طرح تهیه سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری‌های نوین کنترل خوردگی در صنعت برق ایران
 • 1392 تا 1393: مسئول توسعه بازار پژوهشگاه نيرو
 • 1378 تاکنون : مدیریت و اجرای پروژه‌های متعدد تحقیقاتی و کاربردی در صنعت برق در زمینه خوردگی و حفاظت از مواد

علی‌اکبر ژام
 •    داخلی: 4308
 •   آدرس پست الکترونیکیazhaam@nri.ac.ir
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی ارشد مهندسی مواد (شناسایی انتخاب مواد ) از دانشگاه شیراز
 • کارشناسی مهندسی مواد (شکل دادن فلزات ) از دانشگاه صنعتی شریف
سوابق اجرایی:
 • دبیر کمیته علمی – تخصصی شیمی و مواد کنفرانس بین المللی برق
 • عضو کمیته علمی کنفرانس نیروگاه‌های برق
 • معاون پژوهشکده تولید نیرو (از سال 1395 تاکنون)
 • رئیس مرکز شیمی و مواد (1394-1385)
 • مدیر گروه پژوهشی متالورژی (1385-1380)
 • مدیر گروه پژوهشی شیمی و مواد (1380-1377)

مهدیه اسدالهی
 •    شماره مستقیم: 42776135
 •   آدرس پست الکترونیکی m.asadolahi@pph.ir
سوابق تحصیلی:
 • دکتری: مهندسی شیمی از دانشگاه شریف (در حال تحصیل)
 • کارشناسی ارشد: مهندسی شیمی (گرایش پدیده‌های انتقال و فرآیندهای جداسازی) از دانشگاه شریف
 • کارشناسی: مهندسی شیمی از دانشگاه اراک
سوابق اجرایی:
 • رئیس گروه شیمی و خوردگی شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی (1395 تاکنون)
 • کارشناس شیمی و کنترل شیمیایی شرکت سهامی مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروی برق ايران (توانیر) (1395- 1388)
 • کارشناس مسئول شرکت سامان پژوهان آریا گستر (1388- 1386)

احمدعلی آماده
 •    شماره مستقیم: 82084609
 •   آدرس پست الکترونیکی amadeh@ut.ac.ir
سوابق تحصیلی:
 • دکتری: مهندسی متالورژی, ENSCI ليموژ فرانسه
 • ديپلم D.E.A. (فوق ليسانس) مواد سراميك و عمليات سطح - ENSCI ليموژ – فرانسه
 • کارشناسی ارشد پیوسته: مهندسی متالورژی از دانشگاه تهران
سوابق اجرایی:
 • عضو هیأت علمی دانشگاه تهران (1369 - 1365) و (1374 تاکنون)
 • عضو کمیته تحصیلات تکمیلی و پژوهشی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران (1390تاکنون)
 • مشاور شرکت پرتو – گروه مپنا (1392 تا 1390)
 • معاون اداری و مالی دانشكده مهندسی متالورژی و مواد -پرديس دانشكده‌های فنی دانشگاه تهران (1385 - 1381)
 • مشاور اداره كل امور صنعتی- وزارت معادن و فلزات (1379 - 1376)
 • مدير گروه مهندسی متالورژی و مواد - دانشكده فنی دانشگاه تهران (1377 - 1375)
 • مدير گروه مهندسی متالورژی و مواد - دانشكده فنی دانشگاه تهران (1369 - 1367)

اسماعیل همتی
 •    شماره مستقیم: 27935153
 •   آدرس پست الکترونیکی esmaeil.hemmati@gmail.com
سوابق تحصیلی:
 • كارشناسی ارشد: مهندسی برق گرایش قدرت - سیستم های الکتریکی، دانشگاه علم ‌و صنعت ایران
 • کارشناسی: مهندسی برق گرایش قدرت، دانشگاه علم ‌و صنعت ایران
سوابق اجرایی:
 • كارشناس دفتر فنی و نظارت شبکه انتقال شرکت توانیر (1396 تاکنون)
 • كارشناس فنی شرکت فراب (1396- 1395)
 • كارشناس فنی شرکت موننکو (1395 - 1392)
 • كارشناس فنی مرکز پایش حفاظت دیجیتال شبکه برق (1392 - 1388)

ارسطو صادقیان
 •    شماره مستقیم: 27935219
 •   آدرس پست الکترونیکی a.sadeghian@tavanir.org.ir
سوابق تحصیلی:
 • دکترا: مدیریت بازرگانی (DBA) از موسسه آموزش عالی آزاد علوم و فنون تهران
 • کارشناسی ارشد: مدیریت اجرایی (MBA) از مرکز توسعه آموزش‌های نوین ایران
 • کارشناسی: مهندسی برق (گرایش قدرت) از دانشگاه شهید چمران اهواز
سوابق اجرایی:
 • رئیس گروه نظارت برسیستم‌های هوشمند شرکت مادر تخصصی توانیر (1389 تاکنون)
 • مدیر دفتر انرژی باد و موج سازمان انرژی‌های نو ایران (1375 تا 1389)
 • مجری احداث نیروگاه بادی منجیل (1372 تا 1375)
 • مدیر بخش برق و الکترونیک – معدن شرکت کالسمن (1371 تا 1372)