طراحی سایت
ﺳﻪشنبه 12 اسفند 1399
EN

رئیس مرکز

مجید سلطانی
  •    داخلی: 4246
  •   آدرس پست الکترونیکیmasoltani@nri.ac.ir

کارشناسان

مصطفی سفیدگر
  •    داخلی: 4246
  •   آدرس پست الکترونیکیmsefidgar@nri.ac.ir

شبنم منصوری
  •    داخلی: 4246
  •   آدرس پست الکترونیکیshmansoori@nri.ac.ir

مرتضی حسین پور
  •    داخلی: 4246
  •   آدرس پست الکترونیکیMhosseinpour@nri.ac.ir