پنجشنبه 28 تیر 1403
  • تدوین نقشه راه و اولویت‌های تحقیقاتی معاونت تخصصی انتقال
  • سند راهبردی طراحی، ساخت و تدوين دانش فنی ترانسفورماتورهای با تلفات پايين
  • برنامه ریزی 8 پروژه فنی مستخرج از سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری ترانسفورماتورهای کم تلفات
  • تدوين سند راهبردس در خصوص پايش وضعيت و تخمين عمر کابل های فشار قوی و فشار متوسط
  • تدوین سند راهبردی در خصوص مونیتورینگ پایش وضعیت و تخمین عمر ترانسفورماتورهای قدرت پست‌های فشار قوی

اين بخش در حال به روز رسانی است.