شنبه 30 تیر 1403
در چارچوب سياست‌های كلی پژوهشگاه نيرو در حمايت از تحقيقات و مديريت راهبردی پروژه‌های صنعت برق، نهادها، شرکت‌ها و سازمان‌های زير مورد حمايت مركز توسعه فناوری‌های ترانسفورماتور خواهند بود:
  • برق‌های منطقه‌ای و شرکت‌های توزیع
  • گروه‌ها و شرکت های تعمیراتی ترانسفورماتورها
  • شركت‌های سازنده ترانسفورماتورها
  • دانشگاه‌ها و و موسسات تحقیقاتی و پژوهشی
  • شركت‌ها و كارخانجات صنعتی
  • نهادهای قانون‌گذار و مديران اقتصادی
  • شرکت‌های بیمه گذار