طراحی سایت
پنجشنبه 10 مهر 1399
EN
 • ارزيابی توجيه فنی و اقتصادی در زمینه به‌كارگيری شبيه‌ساز بهره‌برداری توزیع
 • تهيه معماری ملی سيستم شبيه‌ساز بهره‌برداری توزیع
 • تدوين استاندارد ارزيابی مشخصه‌های فنی مورد نياز كشور در حوزه نرم‌افزارهای شبيه‌ساز بهره‌برداری توزیع
 • طرح ملی آموزش به‌كارگيری نرم‌افزارهای شبيه‌ساز
 • تهيه بسته حمايتی بخش خصوصی جهت حضور در مناقصات داخلی
 • ايجاد آزمايشگاه مرجع تست و ارزيابی
 • شناسايی و ارزيابی شركت‌های داخلی
 • طراحی مدل SAAS
 • معرفی فناوری‌ها
 • اجرای طرح پايلوت شبیه‌سازها
 • به‌سازی نظام آموزشی ديسپاچرها
 • توسعه فناوری نرم‌افزار شبيه‌ساز آموزش دیسپاچر (DTS)
 • به‌سازی فناوری نرم‌افزار شبيه‌ساز آموزشی (DTS) متناسب با نياز بهره‌برداران
 • تشكيل تيم فنی به منظور کسب دانش فنی مورد نياز
 • اجرای مدل SAAS در خرید نرم‌افزار شبيه‌ساز
 • اخذ تاييديه‌های بین‌المللی برای DTS
 • تجهيز كل شبكه توزیع کشور به نرم‌افزار شبيه‌ساز