طراحی سایت
دوشنبه 05 آبان 1399
EN


نام و نام خانوادگی عنوان پست/سمت ایمیل
پشتیبانی و امور زیربنایی
حمیدرضا میراسدی معاون hrmirasadi@nri.ac.ir
واحد دبیرخانه و تکثیر
سمیه کمالی مسول واحد skamali@nri.ac.ir
محمد داوری ده پیری کارمند mdavari@nri.ac.ir
مصطفی علیجانی کارمند malijani@nri.ac.ir
محمود کمالو کارمند mkamallo@nri.ac.ir
اداره مهندسی ساختمان
سید بهنام صالحی رئیس اداره bsalehi@nri.ac.ir
مسلم سریار کارشناس msaryar@nri.ac.ir
سعید دست آموز کارشناس sdastamooz@nri.ac.ir
اداره تدارکات و کارپردازی
صابر قره داغی رئیس اداره sgharedaghi@nri.ac.ir
مهدی فهمی کارمند mfahmi@nri.ac.ir
غلامرضا نادی کارپرداز rnadi@nri.ac.ir
مجتبی کیماسی مسول انبارها mkeimasi@nri.ac.ir
امیر سید سرابی انباردار asarabi@nri.ac.ir
علی شمسه انباردار ashamseh@nri.ac.ir
اداره امور عمومی
حسین ذوالفنون رئیس اداره hzolfonoon@nri.ac.ir
مجتبی رضایی کارمند
پیمان زارعی یرکی کارمند pzarei@nri.ac.ir