شنبه 30 تیر 1403
 • ارائه مشاوره در جهت هم‌افزایی فعالیت‌های جاری صنعت برق، مراكز تحقیقاتی و دانشگاه‌ها در زمینه تجهيزات فشار قوی و عايق‌ها برای پوشش نيازهای مناطق خاص كشور
 • مطالعه مستمر سیاست‌های حاكمیتی و حمایتی موثر بر روند توسعه فناوری و بازار محصولات مرتبط با تجهيزات فشار قوی و عايق‌ها
 • مطالعه مستمر فعالیت‌های انجام گرفته و آینده‌پژوهی در زمینه فناوری‌های تجهيزات فشار قوی و عايق‌ها در مناطق خاص كشور
 • ارزیابی و به روزرسانی سند توسعه فناوری تجهيزات فشار قوی و عايق‌ها در مناطق خاص كشور
 • ایجاد امكانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری لازم، به ویژه آزمایشگاه‌های مرجع، برای ارائه خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز صنعت برق در زمینه تجهيزات فشار قوی و عايق‌ها
 • ایجاد پایگاه اطلاعات متخصصین، پژوهشگران، امكانات موجود و انباشت دانش در زمینه تجهيزات فشار قوی و عايق‌ها و ایجاد بستر ارتباطی لازم
 • پشتیبانی از تجاری سازی محصولات پروژه‌های تحقیقاتی در زمینه تجهيزات فشار قوی و عايق‌ها با اولويت قرار دادن نيازهای صنعت برق در مناطق خاص كشور
 • تعریف و راهبری طرح‌های و پروژه‌های تجهيزات فشار قوی و عايق‌های وزارت نیرو برای مناطق خاص كشور
 • رایزنی با تامین‌کنندگان منابع مالی برای حمایت از طرح‌های تحقیقاتی حوزه فناوری‌های تجهيزات فشار قوی و عايق‌ها
 • همكاری با سایر مراكز توسعه فناوری در سطح كشور به منظور تخصیص منابع طرح‌ها
 • برنامه‌ریزی و تعریف پروژه جهت بومی‌سازی فناوری‌های منتقل شده با توجه به شرايط اقليمی مناطق خاص كشور