طراحی سایت
ﺳﻪشنبه 18 مرداد 1401

 طرح رهيافت توسعه فناوری و ايجاد دانش فنی سامانه‏‌های انتقال توان با ظرفيت بالا در كشور

  •     مطالعات امكان‌سنجی استفاده از كريدورهای انتقال توان با ظرفيت بالا برای ايران (مجری: پژوهشگاه نیرو)
  •     راهبرد استفاده از فناوری انتقال توان در ظرفيت بالا در اتصال الکتريکی به کشورهای همسايه (مجری: پژوهشگاه نیرو)
  •     مطالعات امکان‌‏سنجی طرح احداث و بهره‏‌برداری از خط HVDC مقیاس‏ کوچک به ‏عنوان پایلوت (مجری: شرکت مشانیر)
  •     بكارگيری فناوری‌های انتقال توان با ظرفيت بالا در اتصال نيروگاه‌های بادی بزرگ به شبكه (مجری: دانشگاه آزاد اسلامی)
   •    شناخت دانش فنی و راه‏كارهای توسعه فناوری استفاده از خازن سری ثابت در خطوط انتقال (مجری: دانشگاه صنعتی اصفهان)
   •     نظارت بر پروژه مطالعات ‏امكان سنجی استفاده از کریدورهای انتقال توان با ظرفیت بالا برای ایران (ناظر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
 •  

طرح رهيافت توسعه فناوری و ايجاد دانش فنی سامانه‏‌های انتقال توان با ظرفيت بالا در كشور

 • مزيت ‏سنجی تمرکز تولید در مقابل توليد گسترده در ايران از ديد فنی، اقتصادی و زیست‏ محیطی
 • رهيافت بهره‌برداری از شبکه درحضور سامانه‌های انتقال توان با ظرفيت بالا
 • شناخت دانش فنی و راه‏كارهای توسعه فناوری HVDC-VSC
 • شناخت دانش فنی و راه‏كارهای توسعه فناوری UHVAC-EHVAC
 • بازنگری در رویه‏‌ی تعیین ظرفیت حرارتی خطوط انتقال برق با توجه به اقلیم‏ های متفاوت آب و هوایی
 • مطالعات امکان سنجی استفاده از خازن سری ثابت (FSC) در ایران و بررسی چالشها
 • بکارگیری فناوری انتقال توان با ظرفیت بالا در اتصال نیروگاه های خورشیدی بزرگ به شبکه

 

 

طرح شماره یک

  •     تمرکز تولید در مقابل تولید گسترده در ایران از دیدگاه فنی، اقتصادی و زیست محیطی
  •     بازنگری در رویه تعیین ظرفیت حرارتی خطوط انتقال برق با توجه به اقلیم های متفاوت آب و هوایی در ایران
  • طرح شماره دو

  •     شناخت دانش فنی و راهکارهای توسعه فناوری خطوط جریان متناوب فوق فشار قوی (EHVAC و UHVAC)
  •     مطالعات امکان سنجی استفاده از خازن سری ثابت (FSC) در ایران و بررسی چالش ها
   •    تدوین دستورالعمل شناسایی و استانداردسازی شینه بندی پستهای انتقال با ظرفیت بالا
   •    تحقیق و بررسی جامع هزینه های طراحی و ساخت پست انتقال با ظرفیت بالا (EHVDC و HVDC)
   •    تحقیق و بررسی جامع روش های نوین طراحی پست های انتقال برق با ظرفیت بالا
   • خارج طرح ها (در پورتفلیوی مرکز)

   •   بکارگیری فناوری انتقال توان با ظرفیت بالا در اتصال نیروگاه های خورشیدی بزرگ به شبکه
   •   بازنگری سند مرکز

 

   اقدامات انجام شده:

              الف  مطالعات تفصيلي و تطبيقي كشورهاي مختلف دنيا در خصوص تلفات شبكه‌هاي توزيع

              ب پايه‌ريزي مطالعات رياضي براي ارتباط معني‌دار شاخص‌هاي ذاتي شبكه توزيع و تلفات شبكه

              ج تدوين و پياده‌سازي الگوريتم ناحيه‌بندي (Clustering) تلفات

              د  مطالعات اوليه پهنه‌بندي تلفات براي شبكه‌هاي توزيع كشور

    ادامه پروژه

  1- تدوين رويه پهنه‌بندي براي تلفات شبكه‌هاي توزيع برق كشور بر اساس شاخص‌هاي:

              الف فني

              ب آب و هوايي و جغرافيايي

              ج اقتصادي

  2- تهيه اطلاعات و داده‌هاي آماري لازم براي رويه پهنه‌بندي تلفات

  3- تهيه ابزار مطالعاتي و محاسباتي لازم و نيز رويه‌هاي آماري براي پهنه‌بندي تلفات بر اساس رويه بند (1) و داده‌هاي بند (2)

  4- پياده‌سازي رويه پهنه‌بندي تلفات براي شبكه‌هاي توزيع كشور و تعيين مدل (وابستگي) تلفات بر اساس شاخص‌هاي موثر بر آن