طراحی سایت
یکشنبه 13 آذر 1401
 • طرح ارائه معماری امنيتی برای حوزه‌های مبتنی بر ICT در سطوح مختلف صنعت برق كشور
 • طرح پياده‌سازی پايلوت‌ شبكه‌های مبتنی بر ICT در كاربردهای صنعت برق به منظور انجام مانور امنیت سايبری بر روی آن‌ها
 • طرح آزمايشگاه ارزيابی امنيت تجهيزات و نرم افزارها در صنعت برق
 • طرح تدوین دستورالعمل‌ها و استانداردهای مرتبط با امنیت ICT صنعت برق
 • دستيابی به دانش فنی فناوری‌های امنيت سایبری در صنعت برق

 

مستندات

 • "بررسی آسیب‌پذیری‌های شناخته شده ناشی از پیکربندی و نگهداری نادرست سیستم‌های کنترل صنعتی"، مرکز توسعه فناوری امنیت اطلاعات، ارتباطات و تجهیزات صنعت برق، 1395
 • "بررسی آسیب‌پذیری‌های امنیتی شناخته شده در حوزه نرم افزار سیستم‌های کنترل صنعتی و الزامات مرتبط جهت توسعه امن نرم افزار"، مرکز توسعه فناوری امنیت اطلاعات، ارتباطات و تجهیزات صنعت برق، 1395
 • "بررسی آسیب‌پذیری‌ها و الزامات امنیتی شناخته شده در حوزه شبکه‌های کنترل صنعتی"، مرکز توسعه فناوری امنیت اطلاعات، ارتباطات و تجهیزات صنعت برق، 1395
 • " فناوری‌های امنیتی در شبکه‌های کنترل صنعتی"، مرکز توسعه فناوری امنیت اطلاعات، ارتباطات و تجهیزات صنعت برق، 1395
 • "اولویت بندی فناوری‌های امنیتی بر اساس حجم بازار و میزان تاثیر در ارتقاء امنیت صنعت برق"، مرکز توسعه فناوری امنیت اطلاعات، ارتباطات و تجهیزات صنعت برق، 1395
 • "آینده پژوهشی فناوری امنیت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات صنعت برق"، مرکز توسعه فناوری امنیت اطلاعات، ارتباطات و تجهیزات صنعت برق، 1395
 • "امنیت لایه فیزیکی شبکه‌های مخابراتی"، مرکز توسعه فناوری امنیت اطلاعات، ارتباطات و تجهیزات صنعت برق، 1395
 • "مقدمات موضوع امنیت داده و ارتباطات در صنعت برق بر اساس استاندارد IEC 62351-1"، مرکز توسعه فناوری امنیت اطلاعات، ارتباطات و تجهیزات صنعت برق، 1395
 • "راهنماهای معماری امنیتی بر اساس استاندارد IEC 62351-10"، مرکز توسعه فناوری امنیت اطلاعات، ارتباطات و تجهیزات صنعت برق، 1395
 • "دستورالعمل تعیین موضوعات تحت پوشش در استانداردها و مشخصات امنیتی بر اساس استاندارد IEC 62351-13"، مرکز توسعه فناوری امنیت اطلاعات، ارتباطات و تجهیزات صنعت برق، 1395
 • "فناوری‌های امنیتی برای سامانه‌های اتوماسیون و کنترل صنعتی بر اساس استاندارد IEC 62443-3-1"، مرکز توسعه فناوری امنیت اطلاعات، ارتباطات و تجهیزات صنعت برق، 1395

مقالات

 • اکبری، محمد حسین؛ طریحی، محمد رضا و جمشیدی، دولت، "ارزیابی امنیتی ارتباطات رادیویی در کنتورهای هوشمند"، کنفرانس شبکه‌های هوشمند 96، دانشگاه شهید رجائی، 1396
 • حاج محمد حسنی، مطهره؛ مظفری، مریم و آهنج، صوفیا، "بررسی و ارائه راهکار در زمینه آسیب‌پذیری‌های امنیتی در حوزه سیاست‌ها، رویه‌ها و نیروی انسانی شبکه هوشمند برق" ، چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران، دانشگاه شیراز، 1396
 • خسروی، هانيه و شبرو، مريم، "تهدیدات، آسیب‌پذیری‌ها و الزامات امنیت سایبری شبکه برق با منابع انرژی پراکنده"، کنفرانس شبکه‌های هوشمند 96، دانشگاه شهید رجائی، 1396
 • راکعی، سحر؛ مظفری، اعظم و جمشیدی، دولت ، "بررسی آسیب‌پذیری‌های شناخته شده ناشی از پیکربندی و نگهداری نادرست سیستم‌های کنترل صنعتی"، چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران، دانشگاه شیراز، 1396
 • سازدار، امیرمهدی؛ شبرو، مریم و قرشی، سید علی، "مدیریت کلید رمزنگاشتی در سامانه‌های سایبری فیزیکی صنعت برق"، چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران، دانشگاه شیراز، 1396
 • شبرو، مريم و خسروی، هانيه ، "نکاتی در تدوین الزامات امنیتی برای کاربــران و برنامه‌های کاربــردی در تعامل با سامانه‌های صنعت برق"، چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران، دانشگاه شیراز، 1396
 • طریحی, محمدرضا، "ارزیابی امنیتی کنتور هوشمند در سامانه‌ی یکپارچه زیرساخت اندازه‌گیری پیشرفته (AMI)"، سی و دومین کنفرانس بین المللی برق، تهران، شرکت توانیر، پژوهشگاه نیرو، ۱۳۹6
 • طریحی، محمدرضا؛ کاوه، مسعود و شبرو، مریم ، "چالش‌ها ‌و ‌اقدامات امنیتی ‌در ‌شبکه ‌هوشمند ‌مبتنی ‌بر ‌اینترنت ‌اشیا‌"، کنفرانس شبکه‌های هوشمند 96، دانشگاه شهید رجائی، 1396
 • مظفری، اعظم؛ آهنج، صوفیا و جمشیدی، دولت، "بررسی الزامات امنیتی پروتکل COSEM/DLMS کنتورهای هوشمند با استفاده از ابزار CTT"، چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران، دانشگاه شیراز، 1396
 • مظفری، اعظم و جعفری، مهشید، "رویکرد نوین برای اولویت بندی آسیب‌پذیری‌های امنیتی شبکه هوشمند انرژی با در نظر گرفتن اثر تغییرات زمانی"، کنفرانس شبکه‌های هوشمند 96، دانشگاه شهید رجائی، 1396
 • طریحی، محمدرضا، "مروری بر اقدامات امنیتی مبتنی بر لایه فیزیکی در شبکه های مخابراتی بیسیم"، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی درمهندسی کامپیوتر و پردازش سیگنال، تهران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر - دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۵