پنجشنبه 24 خرداد 1403
ردیف گروه مخاطبان افراد مجاز به حضور در آزمایشگاه ضوابط حضور در آزمایشگاه ضوابط پرداخت مالی ضوابط مالکیت معنوی در انتشارات
1 پژوهشگران پژوهشگاه نیرو (جهت انجام پروژه‌های داخلی) پژوهشگر تمام‌وقت یا پاره‌وقت مرتبط با پروژه - نامه متقاضی آزمون و درخواست حضور به مدیر گروه
- معرفی به مسئول آزمایشگاه توسط مدیر گروه
- صدور نامه اعلام هزینه توسط مدیر گروه پس از دریافت نامه تقاضای آزمون
- پرداخت از محل کد مالی پروژه
- وابستگی نویسنده (افیلیشن) پژوهشگاه نیرو است.
- ذکر عنوان آزمایشگاه در بخش تقدیر و تشکر
2 اعضای هیات علمی/ دانشجویان/ محققان دانشگاه‌ها (با داشتن قرارداد با پژوهشگاه جهت انجام پژوهش مربوطه*) عضو هیات علمی/ دانشجو/ محقق - نامه متقاضی آزمون به معاونت پژوهشی
- معرفی به مدیر گروه توسط امور آزمایشگاه‌ها و رونوشت به دفتر حراست جهت اطلاع در خصوص تردد
- معرفی به مسئول آزمایشگاه توسط مدیر گروه
- صدور نامه اعلام هزینه توسط مدیر گروه پس از دریافت نامه تقاضای آزمون
- واریز هزینه به حساب پژوهشگاه **
- در بخش تقدیر و تشکر عنوان آزمایشگاه مرتبط در پژوهشگاه نیرو ذکر شود.
3 اعضای هیات علمی/ دانشجویان/ محققان دانشگاه‌ها (بدون داشتن قرارداد با پژوهشگاه جهت انجام پژوهش مربوطه) عضو هیات علمی/ دانشجو/ محقق - نامه متقاضی آزمون به معاونت پژوهشی
- معرفی به مدیر گروه توسط امور آزمایشگاه‌ها و رونوشت به دفتر حراست جهت اطلاع در خصوص تردد
- معرفی به مسئول آزمایشگاه توسط مدیر گروه
- صدور نامه اعلام هزینه توسط مدیر گروه پس از دریافت نامه تقاضای آزمون
- واریز هزینه به حساب پژوهشگاه
- در بخش تقدیر و تشکر عنوان آزمایشگاه مرتبط در پژوهشگاه نیرو ذکر شود.
4 دانشجویان و پژوهشگران تحت نظارت، راهنمایی و مشاوره همکاران پژوهشگاه نیرو (پایان‌نامه، رساله، پژوهشگر پسادکتری) دانشجو/ همکار تمام‌وقت پژوهشگاه - نامه درخواست از طرف دانشجو/ پژوهشگر پسادکتری به همکار پژوهشگر پژوهشگاه
- نامه درخواست حضور و پرداخت از محل گرنت/ قرارداد پروژه پسادکتری با ذکر موضوع مرتبط به معاونت پژوهشی از طرف همکار پژوهشگر پژوهشگاه
- معرفی به مدیر گروه توسط امور آزمایشگاه‌ها و رونوشت به دفتر حراست جهت اطلاع در خصوص تردد دانشجویان
- معرفی به مسئول آزمایشگاه توسط مدیر گروه
- صدور نامه اعلام هزینه توسط مدیر گروه پس از دریافت نامه تقاضای آزمون
- پرداخت از محل گرنت پژوهشی همکار تمام‌وقت/ قرارداد پروژه پسادکتری
- وابستگی نویسنده (افیلیشن) همکار تمام‌وقت و یا پژوهشگر پسادکتری پژوهشگاه نیرو است.
- ذکر عنوان آزمایشگاه در بخش تقدیر و تشکر
5 شرکت ها و صنایع خصوصی و دولتی/ موسسات آموزشی و پژوهشی نماینده معرفی شده از سوی شرکت و موسسه - نامه درخواست آزمون به مدیر گروه
- معرفی به مسئول آزمایشگاه توسط مدیر گروه
- معرفی به اداره حراست برای هماهنگی تردد توسط مدیر گروه
- صدور نامه اعلام هزینه توسط مدیر گروه پس از دریافت نامه تقاضای آزمون
- واریز هزینه به حساب پژوهشگاه
- در بخش تقدیر و تشکر عنوان آزمایشگاه مرتبط در پژوهشگاه نیرو ذکر شود.
6 پژوهشگران کل کشور/ افراد حقیقی و آزاد فرد حقیقی - نامه درخواست آزمون به مدیر گروه
- معرفی به مسئول آزمایشگاه توسط مدیر گروه
- معرفی به اداره حراست برای هماهنگی تردد توسط مدیر گروه
- صدور نامه اعلام هزینه توسط مدیر گروه پس از دریافت نامه تقاضای آزمون
- واریز هزینه به حساب پژوهشگاه
- در بخش تقدیر و تشکر عنوان آزمایشگاه مرتبط در پژوهشگاه نیرو ذکر شود.
* قرارداد دانشگاه با پژوهشگاه می‌تواند در هر یک از قالب‌های طرح‌های بهتام/حمایت از رساله و پایان‌نامه/ حمایت از بخش پژوهشی دوره‌های تحصیلات تکمیلی/پروژه فناورانه/ پروژه‌های برون‌سپاری شده توسط گروه‌ها و پژوهشکده‌ها به دانشگاه‌ها باشد.
** در صورتی که در متن قرارداد منعقد شده دانشگاه، پژوهشگاه هزینه انجام آزمون‌های مربوطه را تقبل کرده باشد، نیاز به واریز هزینه نیست و پرداخت از محل کد مالی پروژه/مرکز هزینه مربوطه انجام می‌شود.
توضیح: تمامی گروه‌های پژوهشی موظفند گزارش ارائه خدمات آزمایشگاهی به گروه‌های مخاطب فوق را به تفصیل هر ماه در گزارش عملکرد ماهانه آزمایشگاه/آزمایشگاه‌های گروه جهت امور آزمایشگاه‌های معاونت پژوهشی ارسال فرمایند.