پنجشنبه 24 خرداد 1403
  • جناب آقای مهندس محمد ابراهیم سربندی فراهانی، رئیس محترم مرکز توسعه فناوری بهره‌برداری، نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاهی
  • جناب آقای دکتر عیسی پور، مدیرکل محترم دفتر فناوری و بومی‌سازی نیروگاه‌های شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
  • جناب آقای دکتر دشتی، رئیس گروه انتقال تکنولوژی و توسعه فناوری و تحقیقات نیروگاه‌ها
  • جناب آقای مهندس مهرداد، مشاور معاونت تولید شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
  • جناب آقای مهندس آسایش، رئیس محترم پژوهشکده تولید پژوهشگاه نیرو
  • جناب آقای دکتر اسماعیل پورسعیدی، عضو محترم هیأت علمی دانشگاه زنجان