طراحی سایت
پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401
مهدی اسدی
معاون ریاست پژوهشکده انتقال نیرو

برخی از مسئولیت‌های علمی و اجرایی:

  • هیئت علمی دانشگاه صنعتی اراک از سال 92 تا کنون
  • سرپرست دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی اراک از سال 97 تا کنون
  • رئیس استاندارد TC22 از سال 94 تا کنون
  • مدیر گروه برق در مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق در فارس
  • مدیر بیش از 15 پروژه تحقیقاتی در زمینه های الکترونیک قدرت، پست‌های انتقال و غیره
  • همکار پژوهشی در بیش از 10 پروژه پژوهشی