جمعه 25 خرداد 1403
 • علی اصغر ذکاوتی، محمدعلی جعفری، سجاد سالمی، علیرضا خداوردیان، بررسی اقتصادی استفاده از ریزشمع در پی دکل‌های خط انتقال نیرو 230 کیلوولت چهارمداره نیروگاه پره سر گیلان، بیست و ششمین کنفرانس بین‎المللی برق، 1390
 • محمدعلی جعفری، علی اصغر ذکاوتی، تعیین ضریب اطمینان طراحی ریزشمع در پی دکل‌های انتقال نیرو، بیست و دومین کنفرانس بین‎المللی برق، 1386
 • آزاده گودرزی، علیرضا رهنورد، امکانسنجی استفاده از شمع‌های مارپیچ در فونداسیون‌های برج‌های خطوط انتقال نیرو، بیست و نهمین کنفرانس بین‎المللی برق، 1393
 • علی ذکاوتی، محمدعلی جعفری، بررسی فنی و اقتصادی مقاوم سازی دکل‌های انتقال نیرو به منظور استفاده از حریم هوایی، سی و دومین کنفرانس بین‎المللی برق، 1396
 • پژمان خزائی، محمدعلی توفیق، محمد یسن زاده، مصطفی فتحیان، طراحی و ساخت دمپر گالوپینگ AGT برای خطوط سه پاندل: شبیه سازی، تست تجربی، سی و دومین کنفرانس بین‎المللی برق، 1396
 • عبداللطیف باش قره، مجید رضایی، ایمان احمدی، بهسازی سیستم زمین دکل‌های خطوط انتقال موجود با اندازه گیری مقاومت پای دکل‌ها بصورت آنلاین و طراحی سیستم زمین با در نظر گرفتن فونداسیون دکل، بیست و هشتمین کنفرانس بین‎المللی برق، 1392
 • محمد گودرزی، مهدی گلچوب، طراحی سیستم زمین حفاظتی برای دکل‌های انتقال نیرو در شرایط استفاده از حریم هوایی، سی و دومین کنفرانس بین‎المللی برق، 1396
 • مططفی گودرزی، هادی نوروزی، محمد گودرزی، مهدی گلچوب، بهار احمدی، ارتقاء ظرفیت انتقال توان الکتریکی بصورت استاتیکی و دینامیکی با در نظر گرفتن پارامترهای دینامیکی آب و هوایی ، سی و دومین کنفرانس بین‎المللی برق، 1396
 • مازیار کریمی ، فرنوش نرج آبادی فام، سیدمصطفی عابدی ، مصطفی عباسی ، نیکی مسلمی ، زهره پیروزه، مریم پیروزه، توسعه نرم افزار برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری متمرکز به قابلیت اطمینان، برای شبکه های انتقال و فوق توزیع، سی و یکمین کنفرانس بین‎المللی برق، 1395
 • Majid Rezaei, Amirhossein Mostajabi, Iman Ahmadi Joneidi, Naser Ghandehari Alvijeh, Experimental and Simulation Study on Leakage Current of Ceramic Insulator under Heavy Pollution Environment سی و دومین کنفرانس بین المللی برق، 1396
 • پژمان خزايی، احمد مرادنوری ، ميثم رحمتيان، رويا فولادی، بهينه سازی فواصل در ناحيه اتصالات هسته در ترانسفورمر با هسته هشت ضلعی پيچيده شده به منظور کاهش تلفات هسته سی و سومین کنفرانس بین المللی برق، 1397
 • محمد گودرزی، مريم هدايتی، محمدعلی جعفری صحنه سرايی، مقاومسازی خطوط انتقال نيرو به منظور استفاده از حريم هوايی با مطالعه موردی خطوط سياهكلده-لنگرود و پرهسر-گيلان سی و سومین کنفرانس بین المللی برق، 1397
 • علی اصغر ذكاوتی،کيوان فيروزی، امکان سنجی استفاده از ترکيب کراس آرم کامپوزيتی و مقره در خطوط انتقال فشارقوی سی و سومین کنفرانس بین المللی برق، 1397
 • محمدعلی جعفری، محمد گودرزی، تعيين دوره بازگشت باد و يخ جوی برای بارگذاری دکل‌های انتقال نيرو در شرايط استفاده از حريم هوايی سی و سومین کنفرانس بین المللی برق، 1397
 • هاشم علیپور، مجتبی علیرضاپور، میثم حسنی و ایمان احمدی مجید رضایی، آزمون‌های ارزیابی وضعیت مقره‌های سیلیکونی در خطوط انتقال و فوق توزیع سی و جهارمین کنفرانس بین المللی برق، 1398
 • محمدعلی جعفری صحنه سرایی، سلمان رضازاده بقال، تعيين ضريب کاهش سرعت باد همزمان با يخ حدی در کشور جهت بارگذاری خطوط انتقال نيرو سی و جهارمین کنفرانس بین المللی برق، 1398
 • مهدی وكيليان، روزبه بهزادی، محمد گودرزی، الگوریتم طبقه بندی پيری مقره‌های سيليكونرابر خط با تحليل نتایج آزمون‌های چهارگانه سی و جهارمین کنفرانس بین المللی برق، 1398
 • صالح صادقی گوغری، حميدرضا جهانگير سعود علی اکبرگلکار، امير مشاری، برنامه مشارکت واحد‌های توليدی برای پاسخگويی به تقاضای بار مبتنی بر قيمت بر اساس نظريه بازی‌ها سی و چهارمین کنفرانس بین المللی برق، 1398
 • علی اصغر ذکاوتی، محمدعلی جعفری، سجاد سالمی، علیرضا خداوردیان، بررسی اقتصادی استفاده از ریزشمع در پی دکل‌های خط انتقال نیرو 230 کیلوولت چهارمداره نیروگاه پره سر گیلان، بیست و ششمین کنفرانس بین‎المللی برق، 1390
 • محمدعلی جعفری، علی اصغر ذکاوتی، تعیین ضریب اطمینان طراحی ریزشمع در پی دکل‌های انتقال نیرو، بیست و دومین کنفرانس بین‎المللی برق، 1386
 • آزاده گودرزی، علیرضا رهنورد، امکانسنجی استفاده از شمع‌های مارپیچ در فونداسیون‌های برج‌های خطوط انتقال نیرو، بیست و نهمین کنفرانس بین‎المللی برق، 1393
 • علی ذکاوتی، محمدعلی جعفری، بررسی فنی و اقتصادی مقاوم سازی دکل‌های انتقال نیرو به منظور استفاده از حریم هوایی، سی و دومین کنفرانس بین‎المللی برق، 1396
 • پژمان خزائی، محمدعلی توفیق، محمد یسن زاده، مصطفی فتحیان، طراحی و ساخت دمپر گالوپینگ AGT برای خطوط سه پاندل: شبیه سازی، تست تجربی، سی و دومین کنفرانس بین‎المللی برق، 1396
 • عبداللطیف باش قره، مجید رضایی، ایمان احمدی، بهسازی سیستم زمین دکل‌های خطوط انتقال موجود با اندازه گیری مقاومت پای دکل‌ها بصورت آنلاین و طراحی سیستم زمین با در نظر گرفتن فونداسیون دکل، بیست و هشتمین کنفرانس بین‎المللی برق، 1392
 • محمد گودرزی، مهدی گلچوب، طراحی سیستم زمین حفاظتی برای دکل‌های انتقال نیرو در شرایط استفاده از حریم هوایی، سی و دومین کنفرانس بین‎المللی برق، 1396
 • مططفی گودرزی، هادی نوروزی، محمد گودرزی، مهدی گلچوب، بهار احمدی، ارتقاء ظرفیت انتقال توان الکتریکی بصورت استاتیکی و دینامیکی با در نظر گرفتن پارامترهای دینامیکی آب و هوایی ، سی و دومین کنفرانس بین‎المللی برق، 1396
 • مازیار کریمی ، فرنوش نرج آبادی فام، سیدمصطفی عابدی ، مصطفی عباسی ، نیکی مسلمی ، زهره پیروزه، مریم پیروزه، توسعه نرم افزار برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری متمرکز به قابلیت اطمینان، برای شبکه های انتقال و فوق توزیع، سی و یکمین کنفرانس بین‎المللی برق، 1395