طراحی سایت
یکشنبه 13 آذر 1401

مدیر روش‌ها، تشکیلات و فناوری اطلاعات

نام و نام خانوادگی عنوان پست/سمت ایمیل تلفن
الهه حبیبی مدیر ehabibi@nri.ac.ir تلفن مستقیم: 88590135
داخلی: 4009

اداره فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی

نام و نام خانوادگی عنوان پست/سمت ایمیل تلفن
الهه حبیبی سرپرست اداره ehabibi@nri.ac.ir تلفن مستقیم: 88590135
داخلی: 4009
آرش اندرواژ کارشناس اداره aandarvazh@nri.ac.ir
داخلی: 4994
فرهاد اکبری کارشناس اداره fakbari@nri.ac.ir
داخلی: 4265
ایوب مددی مقدم کارشناس اداره amadadi@nri.ac.ir
داخلی: 4756

اداره فرآیندها و تشکیلات

نام و نام خانوادگی عنوان پست/سمت ایمیل تلفن
- رییس اداره - -
فهیمه کیانیان کارشناس اداره fkianian@nri.ac.ir
داخلی: 4756